Jaka sprzedaż?

Uchwała, podjęta przecz Walne Zgromadzenie SMLW Popowice w maju 2021 roku, dotycząca sprzedaży działki przy ul. Starogranicznej 32, pozwoli – zdaniem Zarządu spółdzielni – na poprawę jej sytuacji finansowej.

• W uzasadnieniu wniosku Zarządu SMLW Popowice do Walnego Zgromadzenia, o wyrażenie zgody na sprzedaż działki, przytaczane były argumenty, dotyczące stanu nieruchomości i jej kosztów utrzymania.

• Z wyliczeń Zarządu wynika, że spłata pożyczki na docieplenia przy wykorzystaniu środków ze sprzedaży działki, pozwoli zasilić w większym stopniu fundusz remontowy na roboty budowlane, a nie w przeważającej części spłatę pożyczki.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Sprzedaż bez dyskusji” . Przypomnijmy: po Walnym Zgromadzeniu członków zorganizowanym 2-5 marca br. przez Zarząd SMLW Popowice, pojawiły się uwagi mieszkańców Popowic. Chodziło o brak możliwości dyskusji w sprawie podjętych uchwał, a konkretnie w sprawie sprzedaży działki przy ul. Starogranicznej 32.

Walne Zgromadzenie SMLW Popowice, na swoich posiedzeniach 2-5 maja br. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż działki 12/18 przy ul. Starogranicznej 32. Uchwała nr 7 wyrażająca zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki przy ul Starograniczej 32 podjęta została 147 głosami. Podjęcie tej uchwały poprzedzone było informacją, zamieszczoną w kwartalniku „Nasze Popowice”, wydawanym przez spółdzielnię. W informacji tej były przedstawione argumenty, uzasadniające uchwałę. Poniższe cytaty pochodzą z tej właśnie informacji.

Poruszone były w niej m.in. kwestie stanu nieruchomości i kosztów utrzymania. Jak czytamy tam „…stan techniczny budynków jest zły, co w przyszłości będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów na remonty. […] najemcy chcą płacić coraz mniejsze stawki za lokale o pogarszającym się stanie technicznym”. Z drugiej strony „[…] stale wzrastają inne koszty np. roczna opłata za wieczyste użytkowanie tej działki, która w roku 2016 wynosiła 13 tys. zł, natomiast w roku 2020 prawie 74 tys. zł”. Ponadto wymieniona jest tam jeszcze jedna okoliczność: „… najem lokali użytkowych prowadzony przez spółdzielnię na tej nieruchomości będących zwłaszcza w nie najlepszej kondycji technicznej jest obarczony małymi przychodami z tzw. czynszu najmu”.

W informacji podkreślone są także argumenty natury finansowej. Otóż według Zarządu SMLW Popowice, spłata pożyczki – 28,8 mln zł, zaciągniętej na prace dociepleniowe, możliwa byłaby szybciej. Bowiem sprzedaż działki na Starogranicznej 32, za ok. 4,5 mln zł oraz uzyskanie premii inwestycyjnej 13,4 mln zł, spowodowałaby zmniejszenie kwoty pożyczki do ok. 10,9 mln zł. Jeśli do tego dodać sprzedaż innej działki za ok. 4 miliony zł – na którą wyraziło zgodę Walne Zgromadzenie w 2017 roku – to z pożyczki na docieplenia pozostawałaby do zapłaty 6,9 mln zł.

Ponadto – zdaniem Zarządu SMLW Popowice – spłata pożyczki z wykorzystaniem środków ze sprzedaży działki 12/18 (Starograniczna 32) jest racjonalnym działaniem. Pozwoli bowiem wykorzystać w większym procencie fundusz remontowy na roboty budowlane, a nie w przeważającym procencie na spłatę pożyczki. Jak dotąd, z funduszu remontowego 75% przeznaczano na docieplenia, a 25% na roboty budowlane. Sprzedaż działki przy Starogranicznej 32, pozwoli na odwrócenie tych proporcji, tzn. 75% na roboty budowlane, a 25% na docieplenia.

tom