Wybory inaczej

Wybory inaczej

Wśród wniosków, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie SM Popowice był taki, który dotyczył wyborów do Rady Nadzorczej

     Postulowane było  w nim wprowadzenie do statutu spółdzielni, zapisów, umożliwiających członkom wcześniejsze poznanie kandydatów do Rady. Stąd propozycja, aby kandydaci na spotkaniach, zorganizowanych przez ustępującą Radę Nadzorcza, przedstawiali swoje doświadczenie zawodowe, oraz zamierzenia do realizacji.

     Zmiana dotyczyła także trybu zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Otóż zgodnie z nową propozycją, mogą być oni zgłaszani w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, w porządku którego są wybory do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie musi być poparte przez przynajmniej 10 członków.

     Istotnym novum, byłoby złożenie przez kandydata osobiście w siedzibie Spółdzielni, pisemnego oświadczenia. Zawierać ma informację, że wyraża zgodę na kandydowanie, że nie jest zatrudniony w Spółdzielni, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, że nie był karany za poświadczenie nieprawdy oraz, że zamieszkuje w danej części Walnego Zgromadzenia. Podaje też informację o liczbie kadencji, dotychczas pełnionych w Radzie Nadzorczej. Wymóg złożenia oświadczenia dotyczy wszystkich kandydatów.

     Wniosek postulował też wprowadzenie bardzo ważnego, zdaniem wielu członków kryterium wykształcenia. Otóż proponował, aby osoba, kandydująca do organów samorządowych spółdzielni tj. do Rady Nadzorczej i Rady Zespołu Nieruchomości, miała wykształcenie wyższe, lub co najmniej średnie, wraz z udokumentowanym dorobkiem zawodowym. We wniosku wskazane było też, by tylko ci kandydaci do Rady Nadzorczej i RZN, którzy odbędą takie dodatkowe spotkania z wyborcami, mogli być wybierani na Walnym Zgromadzeniu.  

     W uzasadnieniu wniosku o zmiany w statucie spółdzielni, był określony ich cel: spowodowanie, by do organów samorządowych kandydowały osoby wykształcone, a także dobrze przygotowane do pracy w Radzie Nadzorczej. Członkowie z którymi rozmawialiśmy na temat tych zmian stwierdzają, że ważne jest by osoby działające w ich imieniu, przez nich wybrane, dobrze ich reprezentowały. Wskazują też na niejasności, związane z listami poparcia poszczególnych wniosków. Dotyczą one składanych podpisów, ręcznego dopisywania czego wniosek dotyczy. Te sprawy ich zdaniem również należy wyjaśnić.

tom