Powtórna próba eliminacji

Powtórna próba eliminacji

Do Walnego Zgromadzenia członków SM Popowice, wpłynął wniosek o odwołanie członków Rady Nadzorczej SM Popowice, Ryszarda Urbanka i Leszka Zakosztowicza.

     Jest to już druga próba wyeliminowania członków Rady Nadzorczej. O poprzedniej pisaliśmy w tekście „Próba eliminacji”. Tym razem zabrali oni głos w sprawie. Uważają, że ktoś celowo wprowadził w błąd członków spóldzielni podpisujących ten wniosek. Oto wyjaśnienie Ryszarda Urbanka i Leszka Zakosztowicza, które publikujemy w całości. 

     Autorzy wniosku odwołującego nas, tak go uzasadniają: Ryszard Urbanek – jest członkiem Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” i był członkiem Rady Nadzorczej PCZ. Leszek Zakosztowicz, jako członek Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” jest również członkiem Rady Nadzorczej Spółki docelowej, że jest to „interes konkurencyjny” wobec Spółdzielni. Ryszard Urbanek i Leszek Zakosztowicz, „…zgłosili na Radzie Nadzorczej zdanie odrębne do protokółu kontroli dociepleń…”. 

     Autorzy wniosku kompletnie mijają się prawdą. Nie zadali sobie nawet trudu, aby swoje rewelacyjne informacje sprawdzić w dokumentach źródłowych. Tymczasem prawda wygląda następująco: Ryszard Urbanek był członkiem Rady Nadzorczej PCZ do sierpnia ubiegłego roku. Opinia dr Adama Stefaniaka, wybitnego specjalisty, eksperta z zakresu prawa spółdzielczego, jest w tej sprawie jednoznaczna. Rozwiewa ona wszelkie wątpliwości.

     W Spółce Celowej Popowice Development Sp. z o.o., spółdzielnia „Popowice” jest udziałowcem i posiada 50% udziałów. W powołanej tam trzyosobowej Radzie Nadzorczej Spółki, dwa miejsca zagwarantowane są dla naszej Spółdzielni. Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” ze swego składu rekomenduje dwóch członków, do reprezentowania interesów Spółdzielni. 

     Po wygaśnięciu w czerwcu 2013 r. mandatów dwóch członków poprzedniej Rady Nadzorczej Spółdzielni, jednocześnie wygasły ich mandaty w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z tym, obecna Rada Nadzorcza Spółdzielni, dokonała 21 listopada 2013, wyboru ze swego składu 2 członków do Rady Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu tym wybrano: Bolesława Progę i Leszka Zakosztowicza. 

     Tym bardziej absurdalne, w uzasadnieniu wniosku o odwołanie nas, jest stwierdzenie, jakoby udział Leszka Zakosztowicza w Radzie Nadzorczej Spółki Development było działaniem konkurencyjnym. Jakim sposobem Spółdzielnia Popowice może konkurować sama ze sobą, mając 50% udziałów w spółce celowej? 

     W maju ubiegłego roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała 4 osobową komisję ds. dociepleń ścian szczytowych. Komisja w składzie: Jan Cieszkowski, Rajmund Gołębiewski, Ryszard Urbanek, Leszek Zakosztowicz, obradowała 11 razy, w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku! Miała zapoznać się z dokumentacją związaną z realizacją dociepleń. Spotkania te protokołował Rajmund Gołębiewski, który po zakończeniu prac komisji sporządził końcowy dokument. Zapisał w nim stwierdzenia, z którymi nie mogliśmy się zgodzić, bo pomijały one przedstawioną dokumentację. 

     Nasze zdanie odrębne, opierało się o najważniejsze stwierdzenie: w żadnym z dokumentów nie ma zapisu, że oznaczenia mają być na wszystkich 102 ścianach szczytowych. Dwaj członkowie komisji – Jan Cieszkowski i Rajmund Gołębiewski, prezentowali wersję wykonania oznaczeń na wszystkich ścianach. Zawarli ją w protokole komisji, z czym nie mogliśmy i nie możemy się zgodzić.

     Padło też w protokole pytanie: czy koszty wykonania i zamontowania oznakowania ścian (piktogram + nazwa) powinni ponieść solidarnie wszyscy mieszkańcy nieruchomości? Niezależnie od tego, czy na szczytowej ścianie ich bloku umieszczono oznakowanie czy nie? 
Naszym zdaniem zamontowane oznakowania, służą wszystkim mieszkańcom naszego osiedla. a także są elementem dekoracyjnym i użytkowym. Ułatwiają wszystkim poruszanie się po osiedlu. Obciążenie kosztami oznakowania wszystkich nieruchomości, jest, naszym zdaniem, wyrazem współodpowiedzialności za wygląd osiedla.

     Nie mogliśmy się zgodzić ze stwierdzeniem zawartym w protokole, że za zamontowanie (odtworzenie) budek lęgowych dla pustułek, powinni ponieść koszty tylko mieszkańcy bloków dziesięciopiętrowych. Budki te zamontowano według wymagań ornitologa z Urzędu Miejskiego Wrocławia, tylko na budynkach wysokich. Pustułki, swoje pożyteczne zadania wykonują nie tylko dla mieszkańców tych budynków, ale również dla mieszkańców bloków dwu i czteropiętrowych. Uważamy, że mieszkańcy i tych bloków powinni solidarnie ponieść koszty zakupu i montażu budek.

     Nadanie aneksowi z 9.05.2013 r. nr 1 „a” nie jest błędem. Aneks nr 1 sporządzono 4.03.2013 r. Natomiast ten oznaczony nr 1 „a” został wymuszony warunkami atmosferycznymi. Przedłużał on termin zakończenia I etapu prac o jeden miesiąc. Powodem tego przesunięcia były temperatury ujemne w marcu (padał śnieg). Aneksem 1″a” uzgodniono też, że II i III etap zakończy się o miesiąc wcześniej, tak aby w 2013 r. docieplić dodatkowo 5 ścian. Pozwalało to zakończyć wszystkie prace dociepleniowe w 2014 roku. Pierwotnie planowano zakończyć je w 2016 r. Uważamy, że podejmowane przez Zarząd Spółdzielni decyzje, leżały w interesie Spółdzielni.

     Naszym zdaniem Jan Cieszkowski i Rajmund Gołębiewski, z góry przyjęli stanowisko, że w sprawach dociepleń Zarząd dopuścił się nieprawidłowości. Zastosowali zasadę: jeśli dokumenty tego nie wykazywały, to tym gorzej dla dokumentów. Każdy kto jest innego zdania, jest poplecznikiem Zarządu Spółdzielni.

     Trudno też dociec z jakich materiałów korzystali autorzy wniosku, bo ani w „Protokole” z prac Komisji, podpisanym przez Jana Cieszkowskiego i Rajmunda Gołębiewskiego, ani w zdaniu odrębnym Ryszarda Urbanka i Leszka Zakosztowicza, nie ma informacji o zawyżeniu „kwoty dociepleń na sześciu nieruchomościach o kwotę ok. 4 tys. zł”. Kontrola dokumentacji finansowej za wykonanie prac dociepleniowych w 2013 roku, przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej we wrześniu 2014 roku (Protokół RN Nr 11/V/2014 z 25 września 2014 ), nie stwierdziła żadnych uchybień w tym zakresie. Nie stwierdził ich również Janusz Mindowicz, biegły rewident badający finanse Spółdzielni w styczniu bieżącego roku.

     Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. jednogłośnie (za – 6, przeciw – 0, wstrzymało – 4) przyjęła protokół Komisji z przeprowadzonej kontroli z uwzględnieniem poprawek, zawartych w odrębnym zdaniu.

     Tyle ze strony obu członków Rady Nadzorczej SM Popowice. Publikacja tego materiału, przyczyni się – ich zdaniem – do pełnego wyjaśnienia sprawy.

tom