Bez kompromisu

W trakcie budowy trasy tramwajowej przez Popowice, rozpoczęły się i trwają nadal, pomimo zakończenia rozbudowy, problemy właścicieli garaży przy ul. Białowieskiej. Chodzi o zachowanie prawa do dalszego użytkowania tych garaży.

O tej sprawie pisaliśmy już w naszym portalu w tekście „Być albo nie być”.
Przypomnijmy :” Z dokumentacji do jakiej udało się nam dotrzeć wynika, że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – jako przedstawiciel inwestora ( jest nim Prezydent Wrocławia ), przygotował materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie „Budowa dróg publicznych 3KDD/2, 3KDD/3, 3KDD/4 i 4KDPR na terenie Portu Popowice we Wrocławiu”. W materiałach tych, opisujących poszczególne etapy prac, przy etapie 1 i 3 powtarza się stwierdzenie : „ W ramach tego etapu przewiduje się rozbiórkę części garaży [dodajmy,116 garaży] i innych obiektów gospodarczych zlokalizowanych po obu stronach ulicy”.

Liczne interwencje, uwagi i sprzeciwy właścicieli tych garaży,
w celu odwołania planowanego zamierzenia, poparte były aktualnym stanowiskiem Rady Osiedli Pilczyce – Kozanów – Popowice. W wyniku tych wszystkich działań, Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miasta podjął w dniu 12 maja b.r., na żądanie inwestora – Prezydenta Wrocławia, Postanowienie nr 1163/2023 o zawieszeniu powyższego postępowania wywłaszczeniowego.

W dniu 12 czerwca b.r. spółka będąca inwestorem osiedla „Port Popowice”, zorganizowała w Hali „Orbita” przy ul. Wejherowskiej, spotkanie z właścicielami garaży na Popowicach. W spotkaniu tym nie brał udziału przedstawiciel ZDiUM. Wywołało to zrozumiałe niezadowolenie właścicieli garaży, ponieważ byłaby możliwość przedstawienia alternatywnej propozycji modernizacji ul. Białowieskiej z planowaną budową ścieżki rowerowej po trasie przesuniętej tylko o kilka metrów od dotychczasowej koncepcji. Rozwiązanie to, pozwoliłoby całkowicie wyeliminować kosztowny zamiar rozbiórki garaży.

Warto nawiązać do dyskusji, jaka wywiązała się na tym spotkaniu. Jeden z dyskutantów – właściciel garażu na działce nr 19/1 – przypomniał, że przez dwadzieścia lat nie można było sfinalizować procesu uwłaszczenia tej działki z 35 garażami, ponieważ występowały różne przeciwności losowe (zgony, rozwody, sprawy spadkowe), wstrzymujące to postepowanie.

21 listopada 2022 r. Prezydent Wrocławia podjął Decyzję numer 65 w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 19/1 przy ul. Białowieskiej. W uzasadnieniu tej decyzji podaje się „ […] że w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta nie przewiduje się realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze wskazaną działką […] nie zachodzi zatem przesłanka uniemożliwiająca przekształcenie […]”.

Z dniem 23 grudnia 2022 r. ta decyzja uprawomocniła się, a po kilku
dniach właściciele garaży dokonali aktualizacji wpisów w księgach wieczystych swoich garaży. Jakież było ich zdziwienie i oburzenie, gdy po miesiącu i trzech dniach, 26 stycznia 2023 r. dostali zawiadomienia z Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miasta. Informowały one o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia ich z garaży na tej i na sąsiednich działkach.

Właściciele garaży twierdzą, że zostali oszukani przez Urząd Miasta tym bardziej, że zapłacili po około 16 000 zł. od jednego boksu garażowego za jego uwłaszczenie. Co prawda na spotkaniu w Hali „Orbita” deweloper osiedla „Port Popowice” przedstawił propozycję wykupu garaży ale była ona znacznie poniżej ich oczekiwań i aktualnej ceny rynkowej. Oczekują oni innego rozwiązana tej sprawy, to znaczy pozostawienia ich własności w dotychczasowym stanie, a sprzedaż garaży nie interesuje ich w ogóle.

Trudno się dziwić rozgoryczeniu właścicieli garaży. Zaufali oni uzasadnieniu Decyzji nr 65 Prezydenta Wrocławia o uwłaszczeniu działki nr 19/1, zabudowanej garażami, która to decyzja po tak krótkim czasie została diametralnie zmieniona. Jaka była przyczyna tej nagłej zmiany i to w ramach tego samego urzędu ?

Właściciele garaży mają nadzieję nie na kompromis, dla pogodzenia interesów zainteresowanych sprawą stron. Liczą na zachowanie wiarygodności uzasadnienia powyższej decyzji i w konsekwencji, nienaruszanie prawa własności do ich nieruchomości.

tom