Istotna zmiana

Statuty spółdzielni mieszkaniowych zawierają nieraz zapisy, które nie ułatwiają, a wręcz utrudniają członkom wybór właściwych osób do organów samorządowych. W końcu następują jednak pożądane zmiany.

W statucie SMLW „Popowice” dotychczas, tj. do 2017 roku obowiązywały zapisy mówiące o zgłaszaniu kandydatów do organów samorządowych (Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości) przez członków obecnych na zebraniu konkretnej części Walnego Zgromadzenia. Ten sposób wyboru nie do końca dawał członkom możliwości bliższego poznania kandydata, jego doświadczenia, umiejętności, doświadczenia czy kompetencji.

Na Walnym Zgromadzaniu w 2017 roku zgłoszony został projekt wyboru członków organów samorządowych. Zgłosił go Tomasz Kapłon, członek SMLW „Popowice”, redaktor naczelny naszego portalu. W uchwale tej przegłosowanej na wszystkich czterech częściach Walnego Zgromadzenia, wprowadzono wiele istotnych zmian. I tak kandydaci do organów samorządowych zgłaszani są nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

Kandydatów do Rady Nadzorczej i Rady Zespołu Nieruchomości członkowie spółdzielni z wydzielonej części Walnego Zgromadzenia zgłaszają pisemnie, nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłaszający wypełniają „Zgłoszenie kandydata” na specjalnym druku, a zgłoszenie to musi być poparte przez minimum dziesięciu członków spółdzielni.

Natomiast zgłoszony kandydat wypełnia „Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej” /członka Rady Zespołu Nieruchomości”. Odpowiada w nim m.in. na pytania czy jest zatrudniony w spółdzielni, czy prowadzi działalność konkurencyjną wobec niej, czy posiada zaległości w opłatach wobec Spółdzielni na dzień wyborów, czy pozostaje w sporze sądowym ze spółdzielnią , czy był karany (potwierdzenie prawomocnym wyrokiem), czy zapadł prawomocny wyrok potwierdzający naruszenie dóbr osobistych innego członka spółdzielni.
Oba druki zgłoszeń są załącznikami do powyższej uchwały.

Oba te druki (Zgłoszenie i Oświadczenie) składane są przez członków w spółdzielni, aby inni członkowie mieli możliwość wglądu do nich.
Natomiast Zarząd na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, wywiesza go w siedzibie Spółdzielni oraz publikuje na jej stronie internetowej. Potem Zarząd na siedem dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia organizuje spotkanie członków spółdzielni z wszystkimi zgłoszonymi kandydatami. Kandydaci przedstawiają swoją osobę i swój program, a członkowie mają prawo zadawania pytań kandydatom. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.

Na Walnym Zgromadzeniu SMLW „Popowie” w 2019 r. mec. Jerzy Najda radca prawny spółdzielni, poinformował, że 29 maja 2019 roku spółdzielnia otrzymała z Sądu Rejestrowego zawiadomienie o zarejestrowaniu Uchwały Nr 12/WZ/2017, podjętej na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w 2017 roku. Tym samym zmiany w niej zawarte, weszły do statutu spółdzielni. Z uwagi na bliski termin pierwszego Walnego Zgromadzenia (7 czerwca), zmiany te zostały częściowo zastosowane podczas obecnego Walnego Zgromadzenia.

Pandemia spowodowała, że w 2020 roku Walne Zgromadzenie nie odbyło się. Fakt ten opóźnił zastosowanie uchwały. Dopiero na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie zastosowanie w pełni uchwały z 2017 roku. Daje ona członkom spółdzielni większe możliwości poznania kandydatów do organów samorządowych.

mar