Obrady w czasie epidemii

W czasie epidemii inaczej funkcjonują organy samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych, także w SM Popowice.

• Uchwały Rady Nadzorczej przyjęte w SM Popowice, regulują pracę organów samorządowych spółdzielni i jej Zarządu.
• Przyjęte uchwały, obowiązywać będą przez okres epidemii. Po odwołaniu tego stanu przez Rząd RP, uchwały wygasną.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „ Jak mają pracować?”. Przypomnijmy: w znowelizowanej ustawie „Prawo spółdzielcze”, wprowadzono zapisy, które w sposób istotny umożliwiają funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni. Jest tam mowa o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej albo Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Oto rozwiązanie szczegółowe przyjęte w SM Popowice poprzez uchwały Rady Nadzorczej. Regulują one pracę Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości SM Popowice w czasie epidemii. Pierwsza z nich, uchwała nr 15, mówi o wprowadzeniu działań organizacyjnych, usprawniających prowadzenie bieżącej działalności Zarządowi, a Radzie Nadzorczej sprawowanie funkcji nadzorczych. Kolejna uchwała nr 16, zawiesza do odwołania prace Rady Nadzorczej, a także zawiesza działanie Rad Zespołów Nieruchomości w dotychczasowej formie. Natomiast przyjęta uchwała nr 17, dotyczy organizacji głosowania uchwał Rady Nadzorczej., wprowadza sposoby ich głosowania w formie elektronicznej, poprzez wykorzystanie służbowych kont e-mail. Omówione są w niej także kwestie techniczne – oddawania głosów, sposób przesyłania, autoryzowanie uchwał.

Mimo tego sposobu działania (elektroniczne środki porozumiewania się), czynione są przez Radę Nadzorczą wysiłki, aby wprowadzić tymczasowo obrady „ na żywo”. Jednak z zachowaniem daleko idących epidemicznych środków ostrożności. Są bowiem sprawy do rozpatrzenia, które ze względu na ich ważność i ograniczenia techniczne członków Rady, nie mogą być procedowane elektronicznie.

Rozwiązania te, choć ograniczają pracę organów samorządowych, są konieczne ze względu na stan epidemii. Umożliwiają pracę Zarządu i jego bieżącą działalność, a Radzie Nadzorczej dają możliwość pełnienia przez nią funkcji nadzorczych.

tom