Jak mają pracować?

Czy obecna epidemiczna sytuacja, oznacza sparaliżowanie pracy organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej?

• „Specustawa” znowelizowała prawo spółdzielcze.
• Umożliwiło to spółdzielniom obrady przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Powyższe pytanie zadają sobie także członkowie SM Popowice. Na jakiej podstawie funkcjonujące organy spółdzielni – Zarząd, Rada Nadzorcza i Rady Zespołów Nieruchomości – mogą obradować?

Zgodnie ze specustawą czyli „Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, znowelizowana została ustawa „Prawo spółdzielcze”. Dzięki temu możliwe są obrady przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Nowelizacja ta polega na wprowadzeniu do „Prawa spółdzielczego” zapisów, które w sposób istotny umożliwiają funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni. I tak w ustawie tej określono, że członek rady nadzorczej lub członek zarządu, mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały – na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Kolejna zmiana, to sytuacja w której przewodniczący rady bądź prezes zarządu nie zwoła posiedzenia, nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie. Będzie musiał wówczas podać jego datę i miejsce, zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oczywiście muszą być spełnione warunki podjęcia uchwały tzn. jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu, głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Uchwała może być również wynikiem głosów, częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM Popowice – dzięki tej ustawie – uporały się z problemem obradowania w warunkach epidemii. O szczegółowych rozwiązaniach napiszemy wkrótce. Rozwiązanie to zapewne przyczyni się do usprawnienia pracy organów samorządowych i kontynuowanie dzięki temu ich działalności.

tom