Dociepleń ciąg dalszy

Dociepleń ciąg dalszy

SM Popowice uzyskała certyfikat, który potwierdza zdobycie dotacji na docieplenie budynków na terenie jej osiedla.

     O sprawie dociepleń pisaliśmy na naszym portalu w styczniu 2018 r. w tekście „Będą docieplenia?”. Przypomnijmy: SM Popowice złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Popowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek spółdzielni do Funduszu był złożony w maju 2017 roku. Przeszedł on tam weryfikację, tj. sprawdzenie czy złożona dokumentacja jest kompletna oraz weryfikację merytoryczną.

     W maju br. SM Popowice otrzymała certyfikat z Centrum Doradztwa Europejskiego, potwierdzający zdobycie dotacji na projekt „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych, znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice”.. Projekt ten wchodzi w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dzałania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

     Znajduje się też tam adnotacja: Zaświadczenie wydano na podstawie decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. zatwierdzającym wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS 01.03.02. – IW. 03-00-002/17.

     Z informacji, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice wynika, że docieplenia będą kontynuowane. Podpisana została stosowna umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie w drodze przetargu zostaną wyłonieni wykonawcy. Zadanie ma być zrealizowane do 2020 roku. Oczywiście na realizację będzie miała wpływ sytuacja rynkowa, która zmieniła się od 2017 roku, od momentu wyceny prac. Wszystkie budynki spółdzielni zostały podzielone na cztery rejony, w których prace będą prowadzone równolegle.
Wykonanie dociepleń ścian podłużnych zamknie ten temat w SM Popowice zwłaszcza, że wygląd tych ścian pozostawia wiele do życzenia. Zyska na tym i osiedle i mieszańcy, bowiem zasoby spółdzielni będą miały lepszą estetykę. Poprawi się także charakterystyka cieplna mieszkań.

tom