Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy

     W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Zespołu Nieruchomości.

 

      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do jego wyłącznej właściwości, należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Rozpatruje ono także sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe. Podejmuje uchwały w sprawie wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu. Udziela – w głosowaniu tajnym – absolutorium członkom Zarządu. Dokonuje ono także wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Rady Zespołu Nieruchomości. Z każdej wydzielonej części, Walne wybiera po 3 członków do Rady Nadzorczej i po 4 członków do Rady Zespołu Nieruchomości. Walne podejmuje także uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółdzielni i rozpatruje wnioski z protokołu polustracyjnego. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 członków.

     Ponieważ liczba członków SM Popowice przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na 5 części, z czego cztery dla członków, którym przysługuje prawo do lokalu wynikające z przepisów „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” oraz jedna część dla członków oczekujących. Oto nieruchomości, należące do wydzielonych części Walnego Zgromadzenia:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),
(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jej kadencja trwa trzy lata. W skład Rady może wejść członek spółdzielni, posiadający tytuł prawny do lokalu, znajdującego się w wydzielonej części Walnego Zgromadzenia. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, należy uchwalanie planów gospodarczych spółdzielni oraz innych programów, a także nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Wymieńmy spośród wielu uprawnień RN, także możliwość wyboru, zwieszenie i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców).

     Rada Nadzorcza obraduje zazwyczaj raz w miesiącu na posiedzeniu plenarnym, natomiast wg. planu obradują komisje Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej SM Popowice, działa Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna. Pracami Rady kieruje prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji.

     Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, w postaci miesięcznego ryczałtu: przewodniczący – 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium 90% , a pozostali członkowie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch lub trzech osób, wybranych przez Radę Nadzorczą: prezesa Zarządu, jego zastępcy lub członka Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza 
w drodze konkursu, a pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do spółdzielni, podpisywanie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, a także sporządzanie planu gospodarczego działalności spółdzielni.

     W swojej gestii Zarząd ma także prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych. Zarząd sporządza roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe, przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd zwołuje również wydzielone części Walnego Zgromadzenia.

     Do spółdzielczych organów należy także Rada Zespołu Nieruchomości. W myśl ustawy „Prawo spółdzielcze”, organ ten nie jest obligatoryjny (obowiązkowy), nie jest więc w niej wymieniony. W art. 35 w § 1 tej ustawy, jako organy spółdzielni wymienione są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Natomiast w § 3 jest taki oto zapis: Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w §1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.

     Takim innym organem, w przypadku SM Popowice, jest Rada Zespołu Nieruchomości. Do jej zadań, zgodnie ze statutem, należy m.in. analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych zespołów nieruchomości, opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego, opiniowanie kierunków działalności społeczno–kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię. To także kontrola funkcjonowania zespołów nieruchomości. Członkowie Rady Zespołu Nieruchomości otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości: przewodniczący – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium – 35% , a członek Rady – 30% minimalnego wynagrodzenia.

     Biorąc pod uwagę pobierane diety, działanie Rady Nadzorczej kosztuje członków SM Popowice ok. 17 000 złotych miesięcznie. Natomiast działanie dwóch Rad Zespołów Nieruchomości, to wydatek miesięczny rzędu ponad 10 000 złotych.

     W tej publikacji zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje o organach, działających w SM Popowice. Te szczegółowe, o zakresach działania, kompetencjach i uprawnieniach, znaleźć można w statucie spółdzielni. 

tom