Burzliwe spotkanie

Burzliwe spotkanie

26 lutego br. w SM Popowice miało miejsce spotkanie z mieszkańcami. Poświęcone było ono – między innymi – sprawie opłat za korzystanie z wind oraz budowie myjni samochodowej, inwestycji mającej przynieść dochód spółdzielni.

     Spotkanie rozpoczęły Maria Żłobińska-Perlicka i Elżbieta Walat, reprezentujące Radę Zespołu Nieruchomości nr 1.To ona była organizatorem spotkania. Po przywitaniu Zarządu SM Popowice i Rady Nadzorczej, prowadzące przedstawiły porządek spotkania i jego cele. Było to, między innymi, uchylenie uchwał Rady Nadzorczej SM Popowice, w sprawach opłat za korzystanie z wind i budowy myjni. W tym miejscu Główna Ksiegowa SM Popowice, Irena Rudnicka przedstawiła kwestie związane z obecnym stanem prawnym opłat za windy. Przywołała m.in. stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie, dotyczące mieszkańców parteru. Również Bogdan Słowik, członek Zarządu ds. GZM, przedstawił informację o remontach wind w SM Popowice. W podobnym duchu wypowiedział się prezes SM Popowice, Mirosław Miciak. Przedstawił także kwestie finansowe, związane z remontami i modernizacją wind w zasobach spółdzielni. Wspomniał też, między innymi, o różnych interpretacjach przepisów, dotyczących opłat za windy. Sugerował oczekiwanie na definitywne rozwiązanie tej kwestii w trybie ustawowym.

     Na spotkaniu poruszona była także kwestia budowy myjni przy zbiegu ulic Popowickiej i Starogranicznej. Jeszcze w grudniu ub.r. na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza SM Popowice swoją uchwałą wyraziła zgodę na wydzierżawienie, na 10 lat, prywatnemu inwestorowi części działki przy ul. Starogranicznej. Powyższe było podyktowane faktem, iż za użytkowanie wieczyste i podatek gruntowy tego terenu spółdzielnia płaci 8000 zł rocznie. Część zebranych na spotkaniu wypowiadało się przeciw budowie myjni. Nie padały tu rzeczowe argumenty przemawiające przeciw tej, bezkosztowej inwestycji.

     Spotkanie miało burzliwy przebieg, wiele osób wypowiadało się trakcie prezentacji poszczególnych tematów, toteż nie wszyscy chętni do zabrania głosu, mogli wypowiedzieć swoje racje. W trakcie spotkania poruszono także kwestię Klubu Seniora, a ściślej Koła nr 2 Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, działającego na Popowicach. Dyskutowano o jego funkcjonowaniu i o planach Rady Zespołu Nieruchomości w tej kwestii.

tom