Części wspólne dla wszystkich

Części wspólne dla wszystkich

     Jedną ze spraw, zgłoszonych naszemu portalowi przez członków SM Popowice, jest dostępność używania nieruchomości wspólnych.

     Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi…”, obowiązującym w SM Popowice, nieruchomość wspólną stanowią m.in. pralnie, suszarnie, rowerownie. Służą one do wspólnego użytku mieszkańcom danej nieruchomości. Zacytujmy ten fragment, czyli pkt.6, litera c: Ilekroć w regulaminie jest mowa o nieruchomości wspólnej, to należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku lub budynków wraz z urządzeniami, które służą do wspólnego użytku wyłącznie jego mieszkańcom tzn. grunt wokół budynku znajdujący się na wydzielonej nieruchomości,fundamenty, mury, kominy, wszelkie części budynku i wszelkie urządzenia służące do użytku przez wszystkich użytkowników lokali, takie jak: strychy, korytarze piwnic, klatki schodowe, bramy, pralnie, suszarnie, dźwigi, urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, oświetlenia, itp.

     Zdaniem naszych czytelników, najprawdopodobniej większość, zwłaszcza tych młodych i nowych mieszkańców Popowic, nie ma pojęcia, że istnieją takie pomieszczenia, jak suszarnie, wózkownie, czy rowerownie. Nigdzie to nie jest odnotowane. Nie istnieją też oficjalne informacje, choćby na tablicach ogłoszeń czy w pismach ze spółdzielni, że można korzystać z pomieszczeń użytkowych-wspólnych i każdy może mieć klucze do takiego pomieszczenia. Sugerują oni potrzebę zmiany tego stanu rzeczy.

     Często pojedyncze osoby mają klucze, a zatem i dostęp do takich pomieszczeń. Nie udostępniają ich innym, tłumacząc, że odpowiadają za stan tych pomieszczeń. Takie działanie jest nieuprawnione! Z informacji, jaką uzyskaliśmy w SM Popowice, wynika, że takie przypadki będą przez jej administrację wyjaśniane.

    Zatem jeżeli mają Państwo do czynienia z taką sytuacją, należy ją zgłosić w spółdzielni. Wówczas możliwe będzie ustalenie kto przetrzymuje klucze od suszarni, czy rowerowni, wózkowni i przywołanie do porządku takiej osoby. Podkreślmy raz jeszcze: z nieruchomości wspólnych mają prawo korzystać wszyscy lokatorzy!

tom