Arogancja bez informacji

Arogancja bez informacji

    Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pozbawić swoich członków informacji? Przykład jednej z wrocławskich spółdzielni sugeruje, że jest to możliwe, choć niezgodne z prawem.

 

    W ważnych kwestiach finansowych spółdzielnia musi informować swoich członków, zwłaszcza o kwocie kredytu, zaciągniętego na docieplenie. W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, jest wyraźnie mowa o tej kwestii: Art. 81. ust.1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

    W ustawie tej, mowa jest też o sankcjach, związanych z odmową udzielenia informacji:Art. 27 3. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia: 1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81– podlega karze grzywny.

    Równie jasno precyzuje tę kwestię ustawa Prawo spółdzielcze: Art. 18. § 2. Członek spółdzielni ma prawo: 3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2).

    Zatem w świetle przywołanych tu aktów ustawowych, można stwierdzić, że odmowa udzielenia informacji członkom spółdzielni nie znajduje żadnego uzasadnienia. Z informacji jakiej zasięgnęliśmy w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, wynika, że takie praktyki są niedopuszczalne. Każdy członek spółdzielni, chcący uzyskać informację, powinien wiedzieć o prawach przysługujących mu w tym zakresie.

tom