Samorządowe diety

Członkowie organów samorządowych w spółdzielniach mieszkaniowych, pobierają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tych organów. Podstawą do jego naliczenia jest minimalne wynagrodzenia za pracę. Na początku roku wzrosło ono, a niebawem wzrośnie ponownie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W SMLW „Popowice”, członkowie organów samorządowych otrzymają wynagrodzenie zgodnie z zapisem w statucie. Brzmi on następująco:” Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, wypłacanego w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń i nie może być ono większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z póź. zm.).” .

Stosownie do tego zapisu, przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony do pobierania ryczałtu w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek Prezydium Rady – do pobierania ryczałtu w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostali członkowie pobierają ryczałt w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobnie rzecz się ma z członkami Rad Zespołów Nieruchomości, choć tutaj wysokości pobieranego wynagrodzenia są inne: przewodniczący – 40% minimalnego wynagrodzenia, członek Prezydium – 35% minimalnego wynagrodzenia, a członek Rady – 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jak ustaliliśmy w SMLW „Popowice” obecnie wysokość minimalnej płacy to 4242 zł brutto. W lipcu 2023 roku, wynosiła ona 3600 zł. Od 1 stycznia br. wzrosła ona ustawowo do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 zł. Na minionych Walnych Zgromadzeniach SMLW „Popowice” składane były wnioski o obniżenie wynagrodzenia, pobieranego przez samorządowców spółdzielni, ale nie zyskały one większości.

tom