Plany i zmierzenia

Zmiana, jaka nastąpiła w ubiegłym roku w Zarządzie SMLW „Popowice”, w dużym stopniu miała wpływ na działalność spółdzielni. Powołany został wówczas nowy członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Uchwałą Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” z kwietnia 2023 roku, na to stanowisko został powołany Zbigniew Bryłka. Argumenty jakie przeważyły za jego kandydaturą, to dobra znajomość zasobów spółdzielni (pracuje on tu od 2015 roku), wykształcenie wyższe techniczne budowlane, z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, poparte egzaminem państwowym. Posiada on również duże doświadczenie, jako kierownik budów i inspektor. Poprosiliśmy go o rozmowę:

Jaki według Pana jest stan techniczny zasobów w spółdzielni?

Stan techniczny zasobu mieszkalnego spółdzielni mogę opisać jako zadowalający Na tę ocenę, moim zdaniem, składają się przede wszystkim wykonane w ostatniej dekadzie remonty. Najistotniejsze to te, zabezpieczające konstrukcję budynków przed czynnikami zewnętrznymi, czyli nowe pokrycia papowe dachów i ocieplenia budynków.

Przeprowadzono również modernizację części wyposażenia technicznego budynków. Tutaj bardzo ważna była wymiana – w większej części wysokich budynków – napędów wind. Bez tego niektóre z dźwigów już wkrótce nie byłyby dopuszczone do eksploatacji. Rozpoczęto wymianę też podpionowych i głównych zaworów gazowych w budynkach, która wpływa istotnie na ich bezpieczne użytkowanie. Prace dotyczące dźwigów i instalacji gazowej, które zostały do wykonania, będą kontynuowane. Ze względów finansowych są rozłożone na kilka najbliższych lat.

Stan techniczny zasobów mieszkaniowych jest corocznie sprawdzany w trakcie okresowej kontroli stanu technicznego budynków. Wykonują to zewnętrzne firmy, mające pracowników uprawnionych do takich czynności. Kontrole te potwierdzają zadowalający stan techniczny budynków w zasobie spółdzielni .

Należy jednak mieć tę świadomość, że utrzymanie niepogorszonego stanu technicznego budynku, wymaga ciągłego i systematycznego działania. To wiąże się, niestety, z ponoszeniem kosztów. Stawka na fundusz remontowy w naszej spółdzielni jest od lat na tym samym poziomie i nie była rewaloryzowana nawet o wzrost inflacji (nie mówiąc już o skokowym w ostatnim czasie wzroście cen materiałów i robocizny w budownictwie). Toteż trzeba zaakceptować fakt, że ilość remontów i ich zakres, będzie z roku na rok coraz mniejszy.

Jest też pewien problem „mentalny”. Wyjaśnię to na przykładzie z ostatnich dni. W budynku Niedźwiedzia 14 -24 na funduszu remontowym pozostało po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wykonanie instalacji ppoż. zostało narzucone decyzją Straży Pożarnej (po donosie mieszkańca tego budynku). Instalacja była bardzo kosztowna, mieszkańcy budynku ponosili z tego tytułu duże dodatkowe obciążenia finansowe. Wykonanie instalacji ppoż. praktycznie dostosowywało budynek do obowiązujących przepisów pożarowych, ale nie rozwiązało innych problemów technicznych na budynku.

Istniejąca nadwyżka, która powstała dzięki wysiłkowi wszystkich mieszkańców, może pomóc wykonać coś pożytecznego, np. wymienić drzwi do komór zsypowych, czy poprawić malowanie miejsc postojowych itp. Jest jednak kontestowana przez część mieszkańców, żądających zwrotu nadpłaty. Brakuje zrozumienia, że tylko wspólnym wysiłkiem, również, a może przede wszystkim finansowym, można utrzymać niepogorszony stan techniczny budynku i sprawić, że będzie on bardziej „przyjazny” w użytkowaniu.

Jakie prace w zakresie remontów i modernizacji planuje się wykonać w najbliższym czasie?

Rozumiem, że pyta Pan o 2024 rok. Nie planujemy tutaj żadnych rewolucji , będzie to przede wszystkim kontynuacja tematów rozpoczętych w poprzednich latach, ale też planujemy parę nowych. Znaczące finansowo zadanie , które zamierzamy wykonać w 2024 roku, to remont nawierzchni na ulicy Zajęczej .

Najwięcej realizacji dotyczyć będzie poprawy stanu instalacji wewnętrznych w budynkach. Będzie to kontynuacja tego, co już zaczęliśmy w poprzednich latach, czyli wymiana zaworów podpionowych i głównych na instalacjach gazowych, modernizacja kolejnych dźwigów w budynkach wysokich, wymiana kaset domofonowych na cyfrowe (pierwsze egzemplarze wymieniliśmy w 2023 roku).

Nowe zadania instalacyjne to wymiana oświetlenia na klatkach schodowych,
rozpoczęcie wymiany całych pionów kanalizacyjnych. Również planujemy kontynuację malowania klatek schodowych w typowym standardzie oraz realizację zaleceń pokontrolnych po przeglądach okresowych budynków. Oczywiście trzeba tu wyjaśnić: to nie jest tak, że wykonamy powyższe zadania na każdym budynku. Prace będą wykonywane na tych nieruchomościach, gdzie będziemy mieli zabezpieczone środki finansowe na ich realizację.

Co z terenami zielonymi na terenie spółdzielni?
Osobnym tematem jest utrzymywanie i zagospodarowanie zieleni na terenie Popowic. Zieleń moim zdaniem jest atutem naszego osiedla. Dobre zagospodarowanie i urządzenie zieleni radykalnie wpłynie na estetykę osiedla. Niestety, koszty utrzymania na właściwym poziomie stanu zieleni, rosną jeszcze bardziej niż ceny robót budowlanych. W tym roku Gmina Wrocław zmieniła zasady i po raz pierwszy zaczęła obciążać spółdzielnie i wspólnoty kosztami podstawiania kontenerów na zieleń i ich wywozu. Przy tak dużych terenach zielonych, wydatki zwiększyły się znacząco. Mówimy tutaj już o tysiącach złotych.

Traktujemy osiedle przede wszystkim jako teren służący zaspokajaniu szeroko rozumianych potrzeb mieszkaniowych. Z tego wynikają zasady jakie przyjęliśmy przy gospodarowaniu zielenią i będziemy je realizować w 2024 roku. Warunki jakie musimy brać pod uwagę są następujące: możliwości finansowe na utrzymanie zieleni, potrzeby mieszkańców. wymogi ekologii. Dokładnie w tej kolejności. Niestety, często wymienione powyżej zasady kolidują ze sobą.

Staramy się zachować między nimi równowagę. Przykładowo koszenie trawy. Zamierzamy – i częściowo już staramy się to realizować – różnicować tereny, na których będziemy częściej kosić: minimum trzy razy – okolice placów zabaw, trawniki przed klatkami schodowymi, pasy 1,5m przy ciągach chodnikach czy wreszcie park. Są inne, gdzie zgodnie z zaleceniami ekologów wystarczą dwa koszenia tj. tereny od strony zaplecza budynków. Trzeba na to oczywiście nałożyć możliwości budżetowe, które zawsze są decydujące.

Stąd też popieramy te działania mieszkańców, które pozwalają bezkosztowo zagospodarować tereny zielone na osiedlu. Myślę tutaj o ogródkach sąsiedzkich, w które mieszkańcy wkładają własną ciężką pracę, a często pieniądze na nasadzenia kwiatów i pielęgnację zieleni. Konkurs „Popowicki Ogródek Sąsiedzki”, organizowany przez spółdzielnię ma za zadanie wspierać tę aktywność mieszkańców.
Również dotacje, uzyskane od miasta na tworzenie ogrodów deszczowych i montaż pojemników w programie „Złap deszcz”, w naszym zamyśle mają poprawić stan zieleni na osiedlu. Liczymy, że te zbiorniki które już zamontowaliśmy, będą już w następnym latach efektywnie wykorzystywane w nawadnianiu terenów zielonych.

Górka popowicka ma zmienić swoje oblicze…
Wreszcie realizowany projekt zagospodarowania parku i górki, traktuję jako bardzo ważny element całości zagospodarowania zieleni na Popowicach. Jest to część terenów zielonych na osiedlu, usytuowana centralnie, która ma służyć, jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Jestem świadomy kosztów całego zadania, ale uważam, że temat należy kontynuować. Ze względu na ograniczone środki, należy podzielić całe zadanie na kilka etapów i realizować je na przestrzeni kilku lat. Ważne tu jest systematyczne działanie. Wykonanie tej inwestycji, z całą pewnością wyróżniałoby Popowice na tle innych osiedli Wrocławia i dało dużo satysfakcji mieszkańcom.

tom