Zdaniem biegłego

Opinia biegłego rewidenta, sporządzana dla spółdzielni mieszkaniowej jest podsumowaniem jej kondycji i polityki finansowej. Tym samym daje ona wiedzę o stanie finansów spółdzielni.

Sporządzona dla SMLW „Popowice” opinia biegłego rewidenta, dotyczy sprawozdania finansowego za 2021 rok. Jest ona jednoznaczna: ” Nie mam żadnych zastrzeżeń jeżeli chodzi o ocenę przedłożonych materiałów odnośnie Sprawozdania finansowego za 2021r.[…] Sprawozdanie jest prowadzone wzorowo. Posiada politykę rachunkowości, zasady które obowiązują w spółdzielni i ta polityka jest przestrzegana w zapisach księgowych”.

Zarazem biegły rewident wskazuje na różnicę między powierzeniem nadzoru nad nieruchomościami spółce prowadzącej rozliczenia i zarządzanie nimi. Bowiem spółka jest nastawiona na wynik, na zysk, natomiast celem spółdzielni – jak stwierdził – jest zaspokajanie potrzeb jej członków.

Zacytujmy najważniejszy fragment opinii biegłego rewidenta: „Oceniając sprawozdanie, pracę Głównego Księgowego i jego zespołu, widać, że ta praca jest doskonalona, polityka rachunkowości jest aktualizowana, jest zmieniana. Jest to „żywy” dokument, bo w wielu firmach tego nie ma, nie przywiązują do tego wagi”.

Jak ustaliliśmy w SMLW „Popowice”, opinia biegłego rewidenta jest przygotowywana zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz zgodnie z Ustawą z 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Warto dodać, że zgodnie z tą ustawą, biegły rewident ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Natomiast jego odpowiedzialność karną, reguluje ustawa o rachunkowości. Otóż art. 78. ust. 1 tej ustawy brzmi: Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

tom