Obecni, nieobecni…

Czy członkowie organów samorządowych powinni pobierać diety, mimo nieobecności na posiedzeniach tych organów?

Na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” jej członek Ryszard Urbanek, przedstawił wniosek ”…w sprawie złożenia projektu uchwały przez Radę Nadzorczą do Walnego Zgromadzenia, odnośnie zmiany zapisu § 78 ust. 6 Statutu, regulującego wypłaty diet dla członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach plenarnych, tj. za nieobecność niezależnie od przyczyny wynagrodzenie nie przysługuje”. Za wnioskiem głosowała jedna osoba, przeciw – pięć osób.

Wspomniany tu zapis statutu SMLW „Popowice” mówi: „Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach wypłacanego w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń i nie może być ono większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r (Dz. U. z 2002r, nr 200,poz. 1679, z póź. zm. ). Członkowi Rady Nadzorczej nieobecnemu na planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej potrąca się 20% przyznanego ryczałtu.”

Na tym samym posiedzeniu inny członek Rady Nadzorczej, złożył wniosek „…o zmianę zapisów statutu z propozycją obniżenia diety każdorazowo o 20%, w przypadku nieobecności w danym miesiącu na posiedzeniu prezydium […], na posiedzeniu komisji problemowej Rady oraz na posiedzeniu plenarnym.

Ponadto we wniosku tym były dwie propozycje: pierwsza – w przypadku nieobecności w danym miesiącu na wszystkich posiedzeniach nie wypłacać diety w ogóle, druga – nieobecności nie będą podlegały usprawiedliwieniu. Za tym wnioskiem było pięć osób, przeciw jedna osoba.

Jak widać drugi wniosek powtarza zapis ze statutu (obniżenie diety o 20%), w praktyce sprowadza się do pobrania za nieobecność diety, choć nieco zmniejszonej. Nie uwzględnia on także opinii Adama Stefaniaka, zamieszczonej w publikacji „Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”. Komentarz. LEX, 2014: „Skoro jest to wynagrodzenie »za udział w posiedzeniach«, a nie »za udział w pracach rady« (np. za udział w pracach komisji), to – a contrario – wynagrodzenie to nie przysługuje zarówno w wypadku gdy członek rady nie bierze udziału w posiedzeniach, jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia”.

Na otwierające artykuł pytanie czytelnicy będą mogli sobie odpowiedzieć, choć odpowiedź nasuwa się sama.

mar

One thought on “Obecni, nieobecni…

  1. Przecież wiadomo, że większość idzie tam po kasę. Obniżyć dietki i od razu pozbędziemy sie pasożytów 😀

Comments are closed.