Znać statut

Działalność w organach samorządowych spółdzielni mieszkaniowej, związana jest ze znajomością statutu. Nie inaczej powinno być w SM Popowice.

• Bez znajomości statutu, trudniej jest podejmować uchwały, wnioski czy opinie zgodne z nim oraz obowiązującym ustawodawstwem.
• Opinia jednego z organów samorządowych spółdzielni, odnośnie projektu Planów finansowych na 2021 rok, nie uwzględniała zapisów statutowych.

Od członków organów samorządowych, oczekuje się znajomości statutu i posługiwania się nim w działalności. Dzięki temu bowiem, możliwe jest wypełnianie przez nich funkcji, zgodnie z powierzonym przez wyborców mandatem. W oparciu o statut, konstruowane są regulaminy wewnątrzspółdzielcze, które określają zakresy działalności poszczególnych obszarów spółdzielni.

W trakcie opiniowania projektu Planów finansowych w SM Popowice, jeden z organów samorządowych – Rada Zespołu Nieruchomości nr 1, wnioskował w swojej opinii o zamrożenie ryczałtu członków Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości na poziomie pobieranych w 2020 roku. Wniosek wskazywał , by nie uwzględniać wyrównania ryczałtu w wysokości: Rada Nadzorcza – 100%, 90%, 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz Rady Zespołów Nieruchomości 40%, 35%, 30% – minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2021 r.

Zgodnie jednak z zapisem w statucie SM Popowice (§78 i 91), członkowie organów samorządowych, uprawnieni są do pobierania ryczałtu, w wysokościach określonych w statucie. Tak stanowi obowiązujący statut spółdzielni. Zmiana w zapisach statutu Spółdzielni – warto o tym wiedzieć – należy do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni. O tym powinna wiedzieć przewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, tym bardziej, że przez dwie kadencje była członkiem Rady Nadzorczej. Czemu miał służyć ten wniosek? Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jego celem było ulżenie finansom spółdzielni.

Wniosek Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, musiał być przez Radę Nadzorczą odrzucony, bo nie uwzględniał zapisów statutowych, które wyraźnie wskazują procentowe wysokości w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę.  By pozostać w zgodzie w działalności samorządowej ze wspomnianymi wyżej zapisami konieczne jest ich precyzyjne stosowanie bez pola do wybiórczości czy wolnej interpretacji.

mar

10 thoughts on “Znać statut

 1. Ten artykuł jest bardzo stronniczy uderza w personalia mało obiektywny.
  RN jest od tego aby rozpatrywać wnioski, wszystkich członków i rad i zarządu. Tak samo można powiedzieć o innych wnioskach np. Wniosku zarządu o sprzedaż działki, w statucie jest napisane ze tylko WZ może taki wniosek rozpatrywać a pomimo tego zarząd SMPopowice zwrócił się do RN z takim wnioskiem. Idąc logikom tego artykułu można zarzucić zarządowi braku znajomości statutu SM popowice o to nie jest prawda. Trochę więcej zrozumienia.

 2. Nie rozumiem jak w czasach pandemii, można sobie tak przyznawać podwyżki. Wynagrodzenia RZ I RZN są ujęte w statucie SM POPOWICE i tylko na walnym można to zmienić, ale zupełnie niezrozumiałe jest przyznawanie Zarządowi podwyżek w tak trudnych czasach ( zostały przyznane i to z naszych pieniędzy w roku 2020 )… Wydaj mi się jak najbardziej zasadne wystosowanie wniosku o zamrożenie podwyżek dla działaczy RN I RZN. I osoba, która wypisuje te rzeczy, powinna pójść po rozum do głowy i sama powiedzieć ile bierze za pisanie tych artykułów.

 3. Autor lepiej zająłby się redagowaniem jakiś bardziej sensownych artykułów, a nie wylewaniem swoich smutków z powodu braku możliwość działania w strukturach spółdzielni. Proszę zająć się poprawą wizerunku osób, które chcą coś zrobić dla dobra mieszkańców a nie ich oczernianie artykułach zamieszczanych przez Pana.

 4. Czytając wcześniejsze komentarze dochodzę do wniosku, że tylko RZN nr 1 próbuje dbać o finanse Spółdzieni. Za co jest krytykowana jej przewodnicząca, która podpisując wnioski, opinie, pisma wyraża wolę większości jej członków . Wsŕoď członków RZN nr 1 nie tylko jej przewodnicząca była 2 kadencje w Radzie Nadzorczej.

 5. Czytając informacje osiedlowe i komentarze odnoszę wrażenie, że tylko RZN nr 1 próbuje dbać o finanse Spółdzielni. W RZN nr 1 jest jeszcze jeden członek, który był w Radzie Nadzorczej 2 kadencje. Przewodnicząca podpisując pisma, opinie, wnioski wyraża zdanie większości członków w danej sprawie.
  Ponadto członkowie organów samorządowych bieżącej kadencji nie mieli żadnego szkolenia w zakresie swojego działania.

 6. Dzień Dobry.
  Podstawową sprawą jest posiadać pełen zakres wiedzy w danym temacie i staram się tego trzymać. Dlatego najpierw zanim ktoś napisze komentarze (jak wyżej), to powinien się zorientować o czym mówi. Radziłbym przeczytać dodatkowo protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których były rozpatrywane przedmiotowe tematy. Wynika z nich, że Rada Nadzorcza tylko podjęła uchwałę REKOMENDUJĄCĄ do Walnego Zgromadzenia sprzedaż działki. Natomiast odnośnie podwyżki dla Zarządu, to jest to tylko kwestia ciągłych podwyżek płacy minimalnej i związanych z tym dostosowań wysokości płac pracowników. Z zapisów w protokole Rady Nadzorczej wynika, że jest to tylko 3,5%. Protokoły są dostępne dla członków spółdzielni na stronie internetowej spółdzielni po zalogowaniu. Ponadto RZN Nr 1 pisząc takie wnioski do Rady Nadzorczej (odnośnie wysokości diet dla RZN) pokazuje swoją nieznajomość Statutu, ponieważ jest to zmiana w zapisach Statutu, którą może podjąć tylko Walne Zgromadzenie.
  Pozdrawiam

  1. Właśnie dlatego do czasu gdy będzie takie podejście i powyższy komentarz nigdy nie będzie dobrze, ręce opadają jak się czyta te wypociny pseudo Magma

 7. Dzień dobry!
  MAGMO! Proszę dokładniej zapoznać się z przytoczonym protokółem z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.
  Mówi on, że wprowadzona waloryzacja wynagrodzeń ma dotyczyć wszystkich stanowisk pracy a nie ciągłej podwyżki płacy minimalnej. Płacę minimalną reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzenia za pracę i na to organy samorządowe Spółdzielni nie muszą wyrażać zgody. Ciekawe, ile „wyciągnie” z kieszeni spółdzielców podwyżka płac TYLKO o 3,5 % i ustawowej składki na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 1,5 % ? Podwyżki płac w Spółdzielni były w 2014, 2018, 2020 i będzie w 2021 roku.
  Oczywiście, że to nie Rada Nadzorcza wydaje pozwolenie na jakąkolwiek wyprzedaż majątku Spółdzielni a Walne Zgromadzenie. Podejmując jednak większością głosów taką uchwałę akceptuje decyzję Zarządu o zamiarach pomniejszenia majątku Spółdzielni.
  Proszę nie pouczać Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 o znajomości czy też nieznajomości Statutu Spółdzielni. RZN działa na rzecz mieszkańców i tym też podyktowana była opinia na temat wysokości pobieranych przez RZN i RN w 2021 roku ryczałtów miesięcznych a nie diet i podwyżek płac dla pracowników.
  Pozdrawiam

  1. Rada czy rady to ludzie wybrani przez sąsiadów bądź nawe obcych ludzi z 'upoważnieniami’. Nie jestescie alfą i omegą, wręcz przeciwnie, poziom wiedzy czy kompetencji pozostawia wiele do życzenia. Cyfryzacja leży, niektórzy nie posiadali do niedawna kont mailowych, o cyfryzacji czy pracy on line mają ZERO pojęcia. Dostęp do danych spółdzielni dla członków spółdzielni jest selektywny, niekompletny, z opóźnieniami, bez załaczników z tych 'opinii’ opiniujacych (najczęściej owoce czyjejś pracy), a często nie do końca zorientowanych. Zero współpracy z mieszkańcami, czekanie na odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi do miesięcy lub w ogóle, a jeszcze w protokole zarzad potrafi kłamać, że jak długo działa spółdzielnia skarg nie było. ZERO transparentności i przyjmowania komunikatów zwrotnych. Jak za króla Ćwieczka.

 8. Właśnie dokładnie czytałem ten protokół. To dlaczego RZN pisze wnioski do Rady Nadzorczej o obniżeniu diet dla Rady Nadzorczej i RZN, jeżeli decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie? Zgodnie ze Statutem projekt uchwały składa się do Walnego Zgromadzenia, a nie wniosek do Planu finansowego uchwalanego przez Radę Nadzorczą jak zrobiła RZN. Czy to nie jest nieznajomość Statutu? Nie pisałem o podwyższaniu płacy regulowanym przez ustawę, ale o DOSTOSOWANIU wynagrodzeń. Podwyżka 3,5% jest wynikiem dostosowania wysokości płac pracowników do aktualnych warunków. W mojej firmie, i nie tylko, takie podwyżki są także wykonywane, szczególnie wśród pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie i nie są traktowane jako podwyżki, tylko jako UREALNIENIE płac, tak jak w tym przypadku. Był to komentarz do wypowiedzi Witka, a nie do stanowiska RZN. Rozpatrując kwestię uchwały odnośnie sprzedaży działki. Jest to rekomendacja do Walnego Zgromadzenia i to członkowie podejmą decyzję o sprzedaży lub nie i nie jest to wyprzedaż majątku, tylko zdobycie dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów dociepleń budynków, a tym samym odciążenie finansów spółdzielni. Działka ta jest w użytkowaniu wieczystym za które spółdzielnia płaci gminie nie małe pieniądze. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie i opinię we wszystkich sprawach. Chodzi tylko o spojrzenie obiektywne na każdy temat i posiłkowanie się dokumentami. Mam nadzieję, że kwestie te będą opisane i wyjaśnione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Będziemy mogli zadawać pytania o konkretne szczegóły.

Comments are closed.