Przeglądy pięcioletnie

Przeglądy pięcioletnie

W SM Popowice trwają tzw. pięcioletnie przeglądy techniczne budynków spółdzielni. O nich informowały ogłoszenia na bramach wejściowych.

     Pięcioletni przegląd techniczny budynków to – zgodnie z Prawem budowlanym – obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Poszczególne artykuły prawa budowlanego określają obowiązki właścicieli i zarządców w tym zakresie oraz sankcje karne za niewywiązywanie się z nich. I tak m.in. art. 61. ust.2 mówi: Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

     Niewykonanie powyższych obowiązków to przestępstwo zagrożone karami. Określa je m.in. art. 91a: Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

     Warto dodać, że zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, przegląd budowlany jest obowiązkowy i obejmuje sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu. Ustawa określa także jak często należy dokonywać i jakiego rodzaj przeglądy w zależności od powierzchni budynku. Tam właśnie, jest mowa o pięcioletnich przeglądach: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

     Co się dzieje w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska? Otóż właściwy organ nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Tu warto wiedzieć, że: 
 art. 66 Prawa budowlanego pozwala na ingerencję organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska (niezależnie od przyczyn wywołujących ten stan) bądź swym wyglądem oszpeca otoczenie. W takiej sytuacji wówczas może nałożyć obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a nawet zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu wyeliminowania usterek.

     W SM Popowice sprawdzenie stanu technicznego dotyczy powierzchni wspólnych: korytarzy, piwnic, itp. W uzasadnionych przypadkach – poważne usterki, awaria – pracownicy mogą zwracać się do mieszkańców o możliwość wglądu w stan techniczny ich pomieszczeń. Oczywiście mieszkańcy mają prawo wylegitymowania – w razie wątpliwości – pracowników podwykonawcy.

tom