Żywe laboratorium

Żywe laboratorium

W grudniu 2017 roku rozpoczęła się na Popowicach realizacja unijnego projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie” w ramach Programu Horyzont 2020.

 

     W programie tym, realizowanym w okresie 2017-2020 roku, bierze udział dziesięć państw członkowskich Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Węgry i Polska. Reprezentuje ją Uniwersytet Wrocławski (UWr) oraz Fundacja Aktywny Senior.

     Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie w wybranych gminach i regionach Unii Europejskiej innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania publicznego. Uczestniczą w nim: uczelnie, biznes, samorząd lokalny i regionalny, organizacje pozarządowe. Polskie część projektu dotyczyć będzie innowacji w senioralnej polityce mieszkaniowej na szczeblu wielkomiejskim.

     Wypracowywane i testowane w projekcie rozwiązania we Wrocławiu na Popowicach mogą posłużyć jako model odniesienia dla innych dużych miast w Europie. Partnerami projektu są samorząd lokalny i regionalny, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, przedsiębiorców i wreszcie sami zainteresowani – mieszkańcy powyżej 65 roku życia.

     Zadania Uniwersytetu Wrocławskiego polegają na weryfikacji wiedzy naukowej i instytucjonalnej, związanej ze współtworzeniem usług publicznych, polityką mieszkaniową i polityką senioralną. Chodzi o stworzenie modelu mieszkalnictwa senioralnego ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, opracowanie założeń „żywego laboratorium” wdrażanego przez Fundację Aktywny Senior na wrocławskich Popowicach.

     Już nawiązała ona kontakt z szeregiem instytucji, m.in. Business Centre Club, wrocławscy deweloperzy, urząd miejski Wrocławia, rady osiedli, lokalne kościoły, szkoły, media, które zadeklarowały udział w projekcie. Jednak kluczową instytucją, bez której sukces projektu będzie zagrożony jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popowice”. Fundacja Aktywny Senior wraz z partnerami odpowiada za żywe laboratorium, czyli spowodowanie, by na Popowicach zaistniała formuła mieszkalnictwa społecznego seniorów.

     Wrocławskie Popowice będą więc reprezentatywne dla Polski na szczeblu Unii Europejskiej. Odwiedzą nas goście z Wielkiej Brytanii. Rozwiązania, które tu zostaną wypracowane i przetestowane, będą promowane w lokalnych i regionalnych mediach, nie tylko tradycyjnych, ale też nowoczesnych. Informacje w językach polskim i angielskim docierać będą również do międzynarodowej opinii publicznej. Będą również prezentowane kluczowym instytucjom krajowym i międzynarodowym. Ponadto wyniki prac będą przedstawiane na specjalistycznych wydarzeniach naukowych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej.

tom