Podsumowanie lustracji

Podsumowanie lustracji

Po lustracji przeprowadzonej w ub. roku w SM Popowice i sporządzonym protokole lustracyjnym nadszedł list polustracyjny.

     O tej sprawie pisaliśmy w tekście „Lustracja w spółdzielni”. Lustratorzy badali poszczególne sfery działalności spółdzielni, m.in. gospodarkę gruntami, działalność remontową, finansową, docieplenia. Protokół lustracyjny liczący ponad 260 stron został przez nich przesłany do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. W odpowiedzi spółdzielnia otrzymała tzw. list polustracyjny.

     Podkreślono w nim prawidłowość działań spółdzielni: „Lustracja nie wykazała nieprawidłowości i uchybień w prowadzeniu przez spółdzielnię spraw członkowsko=mieszkaniowych oraz dyspozycji lokalami”. Podobna opinia dotyczy kwestii rachunkowości w spółdzielni: ”Lustracja nie wykazała niewłaściwości w udokumentowaniu prowadzonych przez spółdzielnie operacji gospodarczych oraz w sprawowaniu kontroli funkcjonalnej w obszarze rachunkowości”. Poruszono również kwestię dociepleń ścian szczytowych budynków, potwierdzając wyrażone w protokole stanowisko, czyli prawidłowość prowadzonych przez Zarząd SM Popowice działań w tym zakresie.

     W liście polustracyjnym znalazły się zalecenia, wśród których warto przytoczyć te dotyczące spraw bezpieczeństwa i inwestycji. Chodzi o podejmowanie działań ”… w celu pełnej realizacji obowiązku polegającego na corocznym sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz przewodów kominowych we wszystkich lokalach wyposażonych w tę instalację”. W liście postulowane jest także włączenie do zakresu działania Rady Nadzorczej „… szczegółowej analizy przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego na gruntach będących w wieczystym użytkowaniu spółdzielni”, jak i analizy „..uzyskanych i przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzonej budowy”. Znalazła się tam także ocena realizowanej właśnie inwestycji przy ul. Legnickiej: „Aktualna formuła realizacji inwestycji nie pozostaje w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa”.

     Protokół i list polustracyjny to dokumenty, mówiące o sytuacji SM Popowice. W ich świetle, członkowie tej spółdzielni mogą spać spokojnie. Rzecz tylko w tym, aby zapoznali się z tym dokumentami.

tom