Zmiany w segregacji śmieci

Zmiany w segregacji śmieci

Na tablicach ogłoszeniowych SM Popowice pojawiły ogłoszenia dotyczące nowych zasad odbierania odpadów. Na czym polega istota tych zmian?

     Od 1 stycznia 2017 roku we Wrocławiu będą obowiązywały nowe zasady ułatwiające segregowanie i odbieranie niektórych rodzajów odpadów. Najważniejsze zmiany polegają na zwiększeniu częstotliwości odbioru i liczby pojemników. Te zmiany dotyczą odbioru opakowań szklanych, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych.

     Od początku roku łatwiej będzie segregować i wyrzucać szkło. Nie będzie trzeba dzielić go na bezbarwne i kolorowe. Wszystkie opakowania szklane (słoiki, butelki, pojemniki po żywności i kosmetykach), będą wrzucane do jednego, zielonego pojemnika. Będzie on dostarczony i ustawiony na terenie nieruchomości. Na nowych pojemnikach będzie umieszczona informacja o tym, że służą do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego, oraz że będą obsługiwane od 1 stycznia 2017 roku.

     Od 2017 roku odpady zielone, a więc trawa, drobne i pocięte gałęzie, suche liście czy zwiędłe kwiaty, będą odbierane nieprzerwanie przez cały rok z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Ten rodzaj śmieci nadal będzie gromadzony i odbierany w brązowych workach dostarczanych przez odbiorców śmieci. W okresie poświątecznym firmy odbierające odpady będą także odbierały od mieszkańców choinki pozostawione w miejscach gromadzenia odpadów, przy wiatach śmietnikowych i kontenerach.

     Zmiana obejmie również odpady wielkogabarytowe. Są to duże sprzęty domowe, których należy się pozbywać, umieszczając je w specjalnie podstawianych kontenerach. Od Nowego Roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na miesiąc z osiedli domów wielorodzinnych i raz na dwa miesiące z osiedli domków jednorodzinnych. Do kontenerów na odpady wielkogabarytowe należy wyrzucać duże meble i sprzęty nieelektryczne, szafy, krzesła, stoły, dywany, suszarki itp. Miejsce i termin ustawienia kontenerów każdorazowo wskazuje zarządca, spółdzielnia lub rada osiedla.

     W wyniku zmian także mieszkańcy Popowic będą mieli wygodniejszy system segregowania i odbierania odpadów. Opłata pozostanie bez zmian. Oprócz ułatwień w odbiorze odpadów szklanych, zielonych i wielkogabarytowych zwiększy się również częstotliwość odbioru opakowań w żółtych workach i pojemnikach. Harmonogramy ich odbioru będą przygotowywane z góry na cały rok kalendarzowy.

tom