Co to za budowa?

Co to za budowa?

Zamiar budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Starogranicznej na Popowicach, może wywołać protest mieszkańców tego osiedla.

     Sprawę tę zasygnalizował nam jeden z czytelników naszego portalu. Jako jeden ze 123 uczestników postępowania, otrzymał on pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa UM, z powiadomieniem o wszczęciu postępowania na wniosek SM Popowice z 26.06.2016 r.„Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, zlokalizowanej przy ul. Starogranicznej 32, 32a, 32b we Wrocławiu, polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, terenowymi miejscami postojowymi, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu po rozbiórce istniejących budynków”. 

     Informacja o zamiarze budowy nie została przekazana członkom na Walnym Zgromadzeniu SM Popowice. Padła tam jedynie na jednej części Walnego, ogólna informacja ze strony Zarządu: „Na ten moment dostaliśmy jedynie zwyżkę wartości wieczystego użytkowania na trzy nieruchomości. Są to podwyżki między 250 a 300%”. Brak bliższej informacji skutkuje tym, że mieszkańcy są zaniepokojeni i zamierzają protestować przeciw tej budowie, choć jest to dopiero faza wstępna. Oczywiście uczestnicy postępowania mogą składać swoje uwagi w każdym stadium postępowania. Jest to zgodne z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: ”Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

     Ponieważ członkowie SM Popowice nie zostali poinformowani o zamiarze budowy, nie dziwi ich niepokój. Nie znają oni bowiem żadnych informacji dotyczących tego przedsięwzięcia. O dalszych losach tej sprawy będziemy informować Państwa na naszym portalu.

tom