Czas na zmiany

 

Czas na zmiany

W zbliżających się wyborach do organów samorządowych SM Popowice mieszkańcy tego osiedla postulują zmiany. Jedną z nich zasygnalizowaliśmy w tekście „Bez podziału”.

     O kolejnej zmianie mówi inny postulat. Dotyczy on m.in. sposobu wybierania kandydatów do obu organów samorządowych spółdzielni – Rady Nadzorczej i obu Rad Zespołów Nieruchomości – nr 1 Polana i nr 2 Park. W naszych rozmowach z mieszkańcami słyszymy taki oto argument: „ Czas idzie do przodu, wprowadźmy inny sposób wyborów, wiele innych spółdzielni już to zmieniło”.

     Jeden z projektów uchwał, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie, dotyczy właśnie nowego sposobu wyborów. Zgłoszony on został przez redaktora naczelnego naszego portalu, mieszkańca Popowic. Oto najważniejsze postanowienia tego projektu:
Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni pisemnie, nie później niż 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. W „Zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej (Rady Zespołu Nieruchomości), członek Spółdzielni w części I Zgłoszenia – podaje swoje dane, w części II podaje dane o kandydacie a w części III Zgłoszenia – musi uzyskać dla swego wniosku, poparcie minimum 10 członków Spółdzielni, wyrażone własnoręcznymi ich podpisami złożonymi w obecności pracownika Działu Członkowskiego Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni niezwłocznie powiadamia zainteresowanego o zgłoszeniu jego kandydatury.

     Zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej (Rady Zespołu Nieruchomości) wypełnia „Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (członka Rady Zespołu Nieruchomości)”, które zawiera w części I Oświadczenia- imię i nazwisko i wyrażenie zgody na kandydowanie. W części II Oświadczenia są dane osobowe kandydata a w części III Oświadczenia – okoliczności wykluczające kandydowanie, takie jak zatrudnienie w Spółdzielni, prowadzenie działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 85 ust 1 Statutu Spółdzielni, udział w innych Radach Nadzorczych podmiotów gospodarczych, posiadanie zaległości w opłatach wobec Spółdzielni, pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią, karalność sądowa. Dane zawarte w części II i III „Oświadczenia” kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

     W projekcie są również określone kwestie techniczne: Zarząd na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, którzy spełniają powyższe warunki i wywiesza go w spółdzielni. Nazwiska osób kandydujących do Rady Nadzorczej (Rady Zespołu Nieruchomości) są publikowane na stronie internetowej Spółdzielni. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.
Wzory „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej” (członka Rady Zespołu Nieruchomości) oraz „Oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej” (członka Rady Zespołu Nieruchomości)) są załącznikami do projektu uchwały.

     Zdaniem mieszkańców, czas najwyższy aby do organów samorządowych spółdzielni, kandydowały osoby wykształcone, odpowiedzialne i dobrze przygotowane. Wszak uchwały podejmowane zwłaszcza przez Radę Nadzorczą, dotyczą finansów oraz innych spraw ważnych dla członków spółdzielni. Nie może być nam obojętne, w jakie ręce przekazujemy współzarządzanie naszą spółdzielnią – taką opinie usłyszeliśmy w trakcie rozmowy. Cóż można do tego dodać?

mar