Więcej informacji

Więcej informacji

Spotkanie zorganizowane w SM Popowice, przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park, dostarczyło mieszkańcom wiedzy na temat jej działalności.

     Na spotkanie to przybyło ok. 35 osób. Wziął w nim także udział Zarząd SM Popowice: prezes Zarządu- Mirosław Miciak, z-ca Prezesa ds. Technicznych- Bogdan Słowik, oraz Główny Księgowy – Michał Żołnierowicz. Na początku Janina Pasternak z RZN nr 2, przedstawiła porządek spotkania. Obejmował on wnioski Rady do planu remontowego, wnioski po przeglądach osiedla, wnioski z Walnego Zgromadzenia, a także wnioski mieszkańców. Znalazły się też propozycje Rady do planu remontowego na 2015 rok. Realizację tych wniosków, pokazano na slajdach, wyświetlanych z rzutnika multimedialnego.

     W dalszej kolejności, zebrani mogli zapoznać się z inicjatywami obywatelskimi, które popierała RZN nr 2. Było to Podwórko Nivea, a także projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Spośród inicjatyw kulturalnych Rady, warto wymienić konkurs fotograficzny „Nasze Popowice, widziane obiektywem aparatu”.

     W trakcie spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca poszczególnych wniosków, a także spraw, o których mówili mieszkańcy. Były to sprawy, związane z parkowaniem, dojazdem, drogami pożarowymi, czy dotyczące drzew owocowych. Na część wniosków odpowiadał Zarząd, a także przedstawiciele Rady. Pojawiały się także głosy w sprawie ławek, ustawianych na terenie Parku. Zdziwienie wywołał wniosek, o… zabranie ławek z jednego ze skwerów. Mieszkańcy, wypowiedzieli się na ten temat w ankiecie, twierdząc, że od 3 lat nikt z nich nie korzysta. Nie ma więc sensu, by dalej tam stały. Mimo chwilami chaotycznej wymiany zdań, zgłoszone zostały postulaty i sugestie członków spółdzielni. Więcej informacji o ich potrzebach, powinno pomóc i Zarządowi i organom samorządowym, w sprawniejszym działaniu.

tom