Komu piwnicę?

Komu piwnicę?

Jednym z zadań organów samorządowych w SM Popowice jest opiniowanie podań w sprawie przydziału piwnicy lub komórki.

     Podstawą działania jest tu „Regulamin wynajmowania i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach oraz innych dodatkowych pomieszczeń mieszkańcom w budynkach SMLW „Popowice”. Na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej, tam gdzie jest wolna piwnica, przedstawiana jest informacja z terminem składania wniosków o wynajem. Po upływie tego terminu, złożone wnioski lokatorów opiniuje Rada Zespołu Nieruchomości. Ten wniosek, który uzyska pozytywną opinię Rady, jest przedstawiany przez kierownika Administracyjno -Technicznego SM Popowice, do zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni. W regulaminie wyszczególnione są kryteria, jakimi należy się kierować w przydziale. Są to: wielkość metrażu na osobę, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wynajem, uregulowane wszystkie płatności wobec Spółdzielni. Kryterium jest także stan zdrowia wnioskodawcy. Tyle regulamin.

     Kwestią nie do końca jasnego przydziału dodatkowej piwnicy przez RZN nr 1, zajmowała się ostatnio Komisja Gospodarki Mieszkaniowej Rady Nadzorczej SM Popowice. Trójka lokatorów przy ulicy Jeleniej 36, złożyła podania. Dwoje z nich miało podobny metraż na osobę, około 20 m². RZN nr1 przydzieliła tym, którzy ich zdaniem spełniali kryteria. Opierała się przy tym na danych sprzed miesiąca. Dane te dotyczyły zadłużenia, które w dniu opiniowania przez RZN nr 1 wniosku zainteresowanego, już nie istniało. Rada nie wzięła też pod uwagę faktu, że jeden z wnioskodawców miał kubaturę piwnicy, mniejszą o przechodzące przez nią rury ciepłownicze.

     Komisja GZM Rady Nadzorczej, wystosowała w tej sytuacji 8.10.2014 r. pismo do RZN nr 1 z zapytaniem, jakimi przesłankami kierowała się w przydziale. Nie otrzymała do dnia dzisiejszego odpowiedzi! Taki stan rzeczy jest wbrew samorządowym standardom. Dlatego też Rada Nadzorcza podejmie w tej kwestii stosowne kroki. Poinformujemy o nich naszych czytelników.

tom