Po Walnych na Parku

Po Walnych na Parku

W SM Popowice, odbyły się już obrady dwóch części Walnego Zgromadzenia na części osiedla, zwanej Park. Były to 1 i 2 część Walnego.

     Zgodnie z porządkiem Walnego Zgromadzenia, zrealizowano poszczególne jego punkty. Przyjęte zostały sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości. Zatwierdzono także sprawozdania finansowe za 2013 rok. Nastąpił też podział dochodu netto za 2013 rok. Członkom Zarządu SM Popowice, udzielono absolutorium za miniony rok.

     Wspomnijmy szerzej o istotnym dla członków SM Popowice, uzyskanym wyniku netto. Wynik ten za 2013 rok wyniósł 4.797.035,94 zł. Wnioskowany przez Zarząd Spółdzielni podział tego zysku, był rekomendowany przez Radę Nadzorczą do Walnego Zgromadzenia. Zatwierdziło ono taki oto podział zysku netto: 
793.998 zł przeznaczono na pokrycie kosztów, związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. Z kolei 2.911.333 zł przeznaczono na pokrycie kosztów odpisu na fundusz remontowy, w zakresie obciążającym członków spółdzielni. Jest on przeznaczony na prace dociepleniowe budynków mieszkalnych. Natomiast kwotę 1.091.704,94 zł przeznaczono na zwiększenie Funduszu Zasobowego.

     Wśród wielu projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie, warto zatrzymać się nad dwoma. Jeden z nich postulował wypowiedzenie Polskiemu Centrum Zdrowia umowy dzierżawy zawartej na 25 lat, a dotyczącej budynku przychodni przy ul. Wejherowskiej. Osoby składające projekt uchwały, nie wzięły pod uwagę faktu, iż wypowiedzenie wiązałoby się z dużymi sumami odszkodowania za zerwanie umowy. Drugi z projektów uchwał, dotyczył zapisu, by członek Rady Nadzorczej, nie był jednocześnie osobą, pełniącą funkcję kierowniczą lub nadzorczą w podmiotach, z którymi spółdzielnia ma podpisane ważne umowy o dostawę usługi, najmu powierzchni komercyjnych i dzierżawę terenu.

     Na pierwszej części Walnego Zgromadzenia obrady trwały ok. pięciu godzin. Zdaniem członków spółdzielni, sugeruje to wprowadzenie do statutu zapisów, które nieco usprawniłyby obrady. Bowiem takie przedłużanie obrad, zniechęca członków do udziału w Walnych. Na tym tle, znacznie lepiej i szybciej przebiegła druga część Walnego. Dzięki sprawnemu prowadzeniu obrad przez Marię Zawartko, zakończyły się one po ok. dwóch godzinach.

     Przed członkami SM Popowice, jeszcze są obrady 3 i 4 części Walnego Zgromadzenia. Odbędą się one 13 i 14 czerwca br.

tom