Samorząd i kultura

Samorząd i kultura

Organizacja samorządu, w tym nadzór nad funkcjonowaniem organów samorządowych i działalność społeczna, oświatowa i kulturalna, to główne obszary działalności Komisji Statutowo-Samorządowo-Kulturalnej w Radzie Nadzorczej SM Popowice.

     Ze spraw, którymi Komisja zajmuje się, można wymienić m.in. wnioskowanie o pozbawienie lub przywrócenie członkostwa, o wykluczenie z powodu zadłużenia wobec spółdzielni. Komisja rozpatruje też skargi lokatorów, związane z konfliktami sąsiedzkimi, łamaniem regulaminów i zasad współżycia społecznego. Opiniuje odwołania członków spółdzielni od decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

     Zadaniem Komisji, jest także opracowywanie zmian i poprawek w regulaminach obowiązujących na terenie spółdzielni.Chodzi o to, by były bardziej zrozumiałe dla wszystkich. To także opiniowanie planu finansowego SMLW ”Popowice”, w zakresie działalności społeczno–kulturalnej w spółdzielni. Komisja współpracuje z organami samorządowymi, Radami Zespołów Nieruchomości, a także z Klubem PZW „Certa”, Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie zaniedbuje ona kontaktów zewnętrznych, a więc z Jednostką Pomocniczą Miasta Wrocławia, Radą Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice, Strażą Miejską, z dzielnicowym KP Wrocław-Fabryczna. Współpracuje także ze szkołami, przedszkolem, Ośrodkiem Neuropsychiatrii oraz Filią nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

     Praktycznym wymiarem działalności Komisji jest uczestniczenie w przeglądach osiedla, organizacji konkursu na „Najładniejszy balkon”, współpraca w organizowaniu i mikołajowej mprezy choinkowej. Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna Rady Nadzorczej SM Popowice, dąży do poprawienia estetyki osiedla. Czyni to poprzez swoje wnioski, jak i monitorowanie wniosków, składanych przez RZN i mieszkańców. Ważnym elementem działalności Komisji, jest mediacja w polubownym załatwianiu sporów międzysąsiedzkich, a także organizowanie spotkań z organami prawnymi i odpowiednimi instytucjami.

     Komisja wspiera działalność Koła nr 2 PZREiI na Popowicach czyli Klubu Seniora, oraz prężnie działający tam kabaret „Mimoza”. Stara się m.in. o stworzenie bezpiecznego dojścia do siedziby Koła nr 2. Chodzi o to, by członkowie spółdzielni mogli w pełni z niej korzystać. Znając skromne warunki egzystencji Koła, Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna Rady Nadzorczej SM Popowice, wraz  z RZN nr 2, stara się o ich polepszenie.

tom