Biegły rewident w SM Popowice

Biegły rewident w SM Popowice

Obowiązkiem każdej społdzielni mieszkaniowej jest – zgodnie z odpowiednimi ustawami – badanie sprawozdania finansowego. Tak samo jest w SM Popowice.

     Biegły rewident, przygotowujący to badanie jest niezależny, tzn. kieruje się ustawowymi uregulowaniami i jest obiektywny w swoich opiniach. Sprawozdanie finansowe SM Popowice za 2013 rok, badał biegły rewident Janusz Miodowicz z Kancelarii Biegłych Rewidentów sp. z o.o. Po sporządzeniu przez niego raportu z badania sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza przyjęła ten raport na swoim posiedzeniu.

     Ponieważ opinia biegłego rewidenta jest dokumentem obszernym, warto zacytować fragment tej opinii o sprawozdaniu fibnansowym : 
…przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej badanej jednostki…sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych”.

Ta opinia biegłego rewidenta potwierdza dobrą sytację finansową SM Popowice, a co za tym idzie jej stabilną działalność. Dla czlonków jest to kwestia najważniejsza.

tom