Walne Zgromadzenia w SM Popowice

Walne Zgromadzenia w SM Popowice

    Zbliża się czas obrad najwyższych organów samorządowych SM Popowice, dorocznych Walnych Zgromadzeń. Publikujemy poniżej najważniejsze informacje o nich.

    Zarząd SM Popowice działając na podstawie § 69, ust.1 w związku z §81 pkt 7, Statutu Spółdzielni, zwołuje zgodnie z zapisami Statutu, Walne Zgromadzenia, które odbędą się w siedzibie spółdzielni,przy ul.Popowickiej 28, II p.w sali konferencyjnej.

   Oto terminy i godziny Walnych Zgromadzeń:

I część 6.06.2014 o 17.00

II część 7.06.2014 o 10.00

III część 13.06.2014 o 17.00

IV część 14.06. 2014 o 10.00

członkowie oczekujący 16.06.2014 o 16.00

   Przypominamy, jakie ulice obejmują poszczególne części Walnego Zgromadzenia:

Część 1

ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)

ul.Bobrza (2-26), (28-44)

ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

 Część 2

ul.Popowicka (70-76),(78-84),

ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,

ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)

ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3

ul. Białowieska (5-11),(13-23)

ul. Jelenia (4-26)

ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),(47-51,53-61)

ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4

ul. Białowieska (29-35,37-43)

ul. Jelenia (28-56)

ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

    Każda z części Walnego Zgromadzenia będzie miała następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.Wybór Prezydium.

3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.Zapoznanie z „Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia”.

5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

6. Wybory uzupełniające na członków Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 (część III Walnego Zgromadzenia).

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów na członków Rady Zespołu Nieruchomości nr 1.

8.Wybory uzupełniające na członka Rady Nadzorczej (część III Walnego Zgromadzenia).

9.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów na członka Rady    Nadzorczej.

10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok.

11.Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok, w tym realizacja uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2013 roku.

12. Sprawozdanie Rad Zespołów Nieruchomości za 2013 rok.

13.Zapoznanie z protokołem z lustracji spółdzielni oraz z listem  polustracyjnym za okres od 1.01.2010 r – 31.12.2012 r.

14.Dyskusje nad sprawozdaniami.

15.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.

b) przyjęcia sprawozdanie Zarządu za 2013 rok.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

d) podziału dochodu netto za 2013 rok.

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.

16.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

17.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

18.Zakończenie zebrania

    W każdej części Walnego Zgromadzenia mogą brać udział wyłącznie członkowie z danej nieruchomości, zgodnie z § 66, ust.2 i 3, osoby wymienione w § 67²,ust.6 Statutu Spółdzielni.

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu, Rad Zespołu Nieruchomości, raport i opinia biegłego rewidenta z badania finansowego, protokół lustracji Spółdzielni i list polustracyjny oraz projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym Spółdzielni, przy ul.Popowickiej 28.

    Członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami, w terminie od 15.05.2014 r., czyli na 21 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia, które zwołane jest na dzień 6.06.2014 roku.

    W celach formalnych i porządkowych, należy zabrać ze sobą dowód osobisty, niezbędny przy odbiorze mandatu, uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

tom