Działka na własność

Działka na własność

     Sfinalizowana została kwestia zamiany działek z Gminą Wrocław. Korzyścią tej zamiany, jest uzyskanie gruntów na własność przez SM Popowice.

     Ta sprawa ma już swoją historię. Otóż w 2007 roku, Zarząd SM „Popowice” złożył wnioski do funkcjonujących wtedy Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków. Dotyczyły one I etapu zamiany gruntów z Gminą Wrocław. Obie grupy członkowskie wyraziły zgodę na te propozycje. Także ZPC 
z 10 marca 2007 roku, uchwałą zaaprobowało propozycje Zarządu. I etap zamiany gruntów został przeprowadzony zgodnie z planem w roku 2009.

     W II etapie wstąpiły problemy interpretacyjne, związane z podatkiem VAT. Zostały one wyjaśnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. Długotrwałe negocjacje, toczące się między stronami, oraz uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydłużyły czas zamiany gruntów.

     Chcąc rozwiązać w końcu tę sprawę i podpisać akt notarialny, Zarząd SM Popowice złożył w 2013 roku do Rady Nadzorczej wniosek, o podjęcie uchwały, zezwalającej nabycie praw własności nieruchomości od Gminy Wrocław.

     W ramach tej zamiany, Gmina Wrocław umożliwia SM Popowice, nabycie w ramach II etapu zamiany, prawa własności niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:3/6 AM 11, 3/20 AM 11, 18/2 AM 11.

     Z kolei SM „Popowice” przeniosła na rzecz Gminy Wrocław, prawo użytkowania wieczystego, niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 19/2, AM 11. Tu nastapiła dopłata rzecz Gminy Wrocław kwoty brutto 51 075,34 zł. Była ona równa różnicy zamienianych praw do nieruchomości (dotyczy prawa wieczystego użytkowania i prawa własności).

     Biorąc pod uwagę korzystne rezultaty wieloletnich negocjacji, osiągnięte przez Zarząd SM Popowice, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie od Gminy Wrocław w ramach II etapu zamiany, prawa własności niezabudowanych działek gruntu. Tym samym została zakończona pomyślnie sprawa, dzięki której spółdzielnia nie będzie ponosić opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, bo stanowi on jej własność.

tom