Ochronić piaskownice

W zasobach SMLW „Popowice” dzięki przykrywaniu piaskownic plandekami, są one chronione przed zanieczyszczeniami.

• Zabezpieczenie piaskownic przed zanieczyszczeniami, wynika z wymogów przepisów w tej kwestii.
• Brak dbałości o stan sanitarny użytkowanych piaskownic, skutkować może poważnymi chorobami.

Pozostawianie piaskownic odkrytych przez cały czas, wiązało się z zanieczyszczaniem ich odchodami przez psy i koty. Taki stan sanitarny, zagrażał dzieciom, bawiącym się tam w ciągu dnia. Stąd powstała konieczność, także w zasobach SMLW „Popowice”, przykrywania ich plandekami. Zapobiega to zanieczyszczaniu, chroniąc tym samym najmłodszych. Niezależnie od tego dwa razy w roku piasek jest w piaskownicach wymieniany. Obowiązek wymiany piasku w piaskownicach wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi i zakaźnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury, służących rekreacji codziennej. W świetle przepisów tej ustawy odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, ponosi ich właściciel lub zarządca. To on ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat. Ponadto zgodnie z ustawą 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością, są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Warto przypomnieć, że bawiąc się w zanieczyszczonym piasku przez kontakt z odchodami kota lub psa można zarazić się toksoplazmozą i toksokarozą. W zanieczyszczonym piasku mogą też występować bakterie z grupy coli, wywołujące nawet posocznicę, czyli sepsę oraz bakterie salmonelli, powodujące poważne zatrucia pokarmowe.

Ten stan rzeczy mobilizuje mieszkańców do zasłaniania piaskownic plandekami, aby ich pociechy mogły bezpiecznie korzystać z tej formy zabawy.

tom