Podzielić osiedla

Grupa aktywnych mieszkańców Pilczyc i Kozanowa, złożyła projekt uchwały obywatelskiej w sprawie zmiany granic osiedli i rozdziału Pilczyc, Kozanowa i Popowic Płn. na dwa oddzielne osiedla.

• Uchwała została złożona na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Po proceduralnej weryfikacji będzie ona przesłana do Prezydenta Wrocławia.
• Podział ten umożliwi bardzie efektywne zarządzanie a także wpłynie na rozwój każdego z tych osiedli.

Grupa „Zgrane Pilczyce i Kozanów” zrzesza mieszkańców Pilczyc i Kozanowa, którym zależy na rozwoju i integracji ich osiedli. O ich aktywności świadczy najlepiej składanie co roku projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 30 października 2020 r. złożyli oni w Urzędzie Miasta Wrocławia, projekt uchwały obywatelskiej, dotyczącej zmiany granic osiedli Pilczyc, Kozanowa i Popowic Płn., a tym samym podziału na dwa oddzielne osiedla: Pilczyce-Kozanów oraz Popowice Płn. Granica między osiedlami, według projektu uchwały, ma przebiegać ulicą Milenijną.

Autorzy projektu uchwały powołali się na art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówiący, iż jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Przywołali także § 56 ust. 4 Statutu Wrocławia o brzmieniu: „Zniesienie, podział albo łączenie osiedli może nastąpić z ważnych powodów, na wniosek Rady Miejskiej lub na wniosek właściwych rad osiedli”. Granica między osiedlami, według projektu uchwały, ma przebiegać ulicą Milenijną.

Na tej podstawie przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jarosław Charłampowicz przekazał do Prezydenta Wrocławia projekt uchwały z prośbą „…o przeprowadzenie weryfikacji list mieszkańców pod względem zgodności z rejestrem wyborców, analizy prawnej projektu uchwały, a także jego korekty pod względem legislacyjnym”.

Tu warto dodać, że w obecnych granicach Jednostki Pomocniczej Miasta Wrocławia – Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popwice Płn. znajdują się trzy duże osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice Płn. W ocenie osób, popierających tę inicjatywę obywatelską, – jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – Popowice, mając na uwadze trwający intensywny rozwój inwestycyjny, posiadają wystarczający potencjał, aby stać się samodzielną jednostką pomocniczą. Ponadto są one obszarem o odmiennym charakterze, bez ścisłego powiązania funkcjonalno-przestrzennego jakie istnieje pomiędzy Pilczycami a Kozanowem.
W uzasadnieniu wskazana jest też ścisła współpraca w życiu codziennym pomiędzy Pilczycami i Kozanowem (wspólne sąsiedztwo czy wspólne obwody szkolne).

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie tego projektu uchwały Radzie Miejskiej Wrocławia, która zadecyduje o jej losie. Jedno jest pewne: podział stworzy szansę obu nowym osiedlom na szybszy rozwój i sprawniejsze działanie Rad Osiedli. Czy decyzja zapadnie jeszcze przed tegorocznymi wyborami, poinformujemy naszych czytelników.

tom