Zsypy czy komórki?

{jvotesystem poll=|4|}

Zsypy czy komórki?

Dalsze użytkowanie zsypów w jednym z budynków SM Popowice, może pociągnąć za sobą bardzo duże koszty ich remontu. Alternatywą jest wykonanie komórek zamiast zsypów.

     W budynku tej spółdzielni przy ul. Popowickiej 62-68, po wydaniu przez Straż Pożarną nakazu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych, pojawił się problem zsypów. Otóż – zgodnie z opinią projektanta i specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – obecne zsypy nie spełniają obowiązujących warunków technicznych. Z uwagi na to, projektanci nie brali pod uwagę wariantu pozostawienia zsypów w dalszej eksploatacji.

     Powodów takiej sytuacji jest kilka. Obecne zsypy wykonane są z rur kamionkowych w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa pożarowego. Nie spełniają też wymagań Polskich Norm (m.in. wykonanie z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych, odporność na odpady chemiczne i uderzenia). Co prawda, dalsza eksploatacja zsypów jest możliwa, ale bardzo kosztowna. Najpierw należy dostosować je do wymagań technicznych czyli m.in. zaizolować ściany zsypu, rury zsypowe wykonać z rur stalowych spawanych na miejscu montażu a po zamontowaniu rury leja pozostałą przestrzeń wypełnić wełną mineralną. Do tego przed każdą klapą wrzutową na półpiętrze, należy zamontować stalowe drzwi przeciwpożarowe. Z informacji jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, całkowity koszt tego przedsięwzięcia może wynieść 280 000 zł. Stanowi to 3,5 letni fundusz remontowy nieruchomości Popowicka 62-68!

     Zarząd SM Popowice zwrócił się do mieszkańców tego budynku z ankietą, w której padły dwa pytania: czy chcą ponosić koszty remontu zsypów, czy rezygnują z remontu i zgadzają się na wykonanie komórek? Na 130 wydanych ankiet oddano… ok. 60. Dlatego też Zarząd SM Popowice sprawę tę przedłoży nowej Radzie Nadzorczej, w celu przeanalizowania problemu. Jak Państwo zauważyli w naszej ankiecie (powyżej) więcej jest zwolenników pozostawienia zsypów. Tylko pytanie, jakim kosztem?

tom