„Rewolucyjny” projekt

 

„Rewolucyjny” projekt

      Jeden z projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie SM Popowice, postuluje daleko idące zmiany w wyborze członków organów samorządowych.

     O projekcie tym pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Czas na zmiany”. Złożył go Tomasz Kapłon, redaktor naczelny naszego portalu, mieszkaniec Popowic. Projekt radykalnie zmienia sposób wyboru kandydatów do organów samorządowych. Ze wstępnych konsultacji wiemy, że projekt wywołał duże zainteresowanie mieszkańców Popowic, także członków spółdzielni. Sugerują oni w rozmowach z nami przeprowadzenie wreszcie zmian w działalności organów samorządowych spółdzielni. Ich zdaniem organy te muszą  być bliżej członków spółdzielni! Wskazują też na dopływ ludzi młodych, dobrze wykształconych i potrafiących współpracować z innymi. Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom treść tego projektu, publikujemy go w całości:

PROJEKT UCHWAŁY 
o zapis w statucie SMLW Popowice

Niniejszym składam do Walnego Zgromadzenia SMLW Popowice, projekt uchwały dotyczący zmiany §76 ust 31 i §88 ust 7 Statutu poprzez wprowadzenie następujących zapisów:
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni z wydzielonej części Walnego Zgromadzenia, nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

2. W Zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości członek Spółdzielni zgłaszający kandydata:
w części I Zgłoszenia – podaje swoje dane:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni wywodzi swoje członkostwo
• wpisuje datę i składa swój podpis
w części II Zgłoszenia – podaje dane o kandydacie:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni – kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości – wywodzi swoje członkostwo
w części III Zgłoszenia – musi uzyskać dla swego wniosku, poparcie minimum 10 członków Spółdzielni, wyrażone własnoręcznymi ich podpisami i datą.

3. Zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości wypełnia „Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej” /członka Rady Zespołu Nieruchomości, które zawiera:
W części I Oświadczenia:
• imię i nazwisko
• wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości
W części II Oświadczenia – dane osobowe kandydata:
• adres lokalu z którego wywodzi swoje członkostwo
• wykształcenie,
• doświadczenie w pracy samorządowej (kadencje i pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej/ Radzie Zespołu Nieruchomości
W części III Oświadczenia – okoliczności wykluczające kandydowanie takich jak:
• zatrudnienie w Spółdzielni:
• prowadzenie działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 85 ust 1 statutu Spółdzielni
• posiadanie zaległości w opłatach wobec Spółdzielni
• pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią
• karalność sądowa za zniesławienie innego członka spółdzielni, bądź prawomocny wyrok potwierdzający naruszenie dóbr osobistych innego członka Spółdzielni lub członka jej organów statutowych.

4. „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” wraz z „Oświadczeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej”/członka Rady Zespołu Nieruchomości” w terminie określonym w pkt. 1 składa się w siedzibie Spółdzielni. Tam członkowie Spółdzielni mają możliwość wglądu do zgłoszeń i oświadczeń.

5. Zarząd Spółdzielni na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, którzy spełniają w/w warunki, z podziałem na poszczególne części Walnego Zgromadzenia i wywiesza go w siedzibie Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej Spółdzielni.

6. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.

7. Wzór „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” oraz „Oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej”/członka Rady Zespołu Nieruchomości”, stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

UZASADNIENIE
Proponowane zmiany w statucie Spółdzielni, mają  spowodować, aby do jej organów samorządowych  kandydowały osoby wykształcone, odpowiedzialne, dobrze przygotowane do podejmowania istotnych decyzji, zwłaszcza przez Radę Nadzorczą. Decyzje te dotyczą zarówno spraw finansowych, organizacyjnych, jak i podejmowania uchwał ważnych dla członków Spółdzielni. Nie może być obojętne, w jakie ręce przekazywane jest współzarządzanie Spółdzielnią.

     Projekt tej uchwały zainteresował wielu mieszkańców, ale spowodował też sugestie kierowane do autora wniosku, aby ten go wycofał. Dlaczego? Ocenią to już nasi czytelnicy. Jedno jest pewne. Zmiany w SM Popowice dokonują się bardzo powoli, lecz nie ma od nich odwrotu. Wszak Spółdzielnia, to wspólne dobro wszystkich członków i to oni zadecydują o zmianach.

mar