Finanse są ważne

Finanse są ważne

Plan finansowy w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, jest podstawowym elementem jej działalności. Określa on możliwości i planowane zadania do wykonania.

     W SM Popowice, we wrześniu br. przyjęty został uchwałą Rady Nadzorczej, plan finansowy na rok 2016. Konstruując go, najpierw sporządzona została analiza ekonomiczno-finansowa. Dotyczyła ona poprzedniego okresu sprawozdawczego i części tego roku. Przeanalizowano też zadania planowane do realizacji i możliwości ich sfinansowania. Jak wiadomo, podstawowym składnikiem planu jest stawka opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.

     Wysokość stawki opłaty eksploatacyjnej, ustalana jest indywidualnie dla każdej nieruchomości. Co składa się na jej wysokość? Są to między innymi koszty energii elektrycznej do oświetlenia terenów Spółdzielni, koszty przeglądów technicznych, gazowych, usług kominiarskich, również koszty ubezpieczenia mienia. Mówiąc o stawce eksploatacyjnej, należy wziąć pod uwagę także koszty eksploatacji i konserwacji części wspólnej danej nieruchomości, jak również koszty eksploatacji i konserwacji mienia spółdzielni, które służy do użytku wspólnego. Jest to utrzymanie infrastruktury, czyli budynków, hydroforni, dróg. To także czystość terenów zielonych, dróg, placów zabaw i chodników. Do tych składników, trzeba dodać koszty zarządzania zasobami spółdzielni.

     W SM Popowice, członkowie mają do czynienia ze zmianami stawek opłat eksploatacyjnych, zarówno w górę, jak i w dół. Od 1 stycznia 2016 roku, wejdą w życie zmiany opłaty eksploatacyjnej dla członków spółdzielni. Podwyżki, nastąpią na 15 nieruchomościach, natomiast obniżki na 22 nieruchomościach.

     W planie na rok 2016, Zarząd zaproponował dofinansowanie dla członków spółdzielni z zysku netto, osiągniętego na działalności gospodarczej, w wysokości 0,40 zł/m2. W latach poprzednich, była to kwota 0,60 zł/m2. Dlaczego taka różnica, w dofinansowaniu? Dotychczas bowiem, Spółdzielnia miała dodatkowe przychody. Pochodziły one m.in. ze sprzedaży działek, lub z wygranego procesu z Energetykiem. Dlatego wyniki finansowe były dobre.  

     Obecnie spółdzielnia nie ma już majątku do sprzedaży. Poza tym, wciąż zmniejsza się kwota odsetek, zarówno z lokat, jak i od zaległych należności. Jeśli chodzi o oprocentowanie lokat, zmniejszyło się ono o ponad jeden punkt procentowy, w stosunku do roku ubiegłego. W ciągu trzech lat, to spadek o prawie cztery punkty procentowe. W tej sytuacji wiele osób i instytucji, wycofuje swoje środki finansowe z lokat, szukając innych możliwości. Z kolei stawki odsetek ustawowych, pobieranych za zwłokę w zapłacie należności, uległy zmniejszeniu o pięć punktów procentowych. Przez prawie cały rok 2014, stawka tych odsetek wynosiła 13% rocznie. W grudniu 2014 roku, Minister Finansów ustalił ją na poziomie 8% rocznie. Zarząd SM Popowice, jest także namawiany przez przedstawicieli instytucji finansowych, do zainwestowania w fundusze inwestycyjne lub obligacje korporacyjne. Kuszą oni wyższymi stopami zwrotu, jednakże Zarząd, myśląc o bezpieczeństwie środków, nie reflektuje na takie propozycje.

     Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane okoliczności, Zarząd SM Popowice nie widzi podstaw do planowania większego dofinansowania od zaproponowanego. Wychodzi z założenia, że w niełatwych czasach należy rozsądnie gospodarować posiadanymi środkami.

tom