Uzyskać absolutorium

Uzyskać absolutorium

Jednym z efektów Walnych Zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, jest udzielenie (lub nie) absolutorium członkom Zarządu.

     Absolutorium jest to decyzja uprawnionego organu kolegialnego, w tym wypadku Walnego Zgromadzenia, wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie, najczęściej roku. Dotyczy ona organu wykonawczego, czyli Zarządu. Członkowie głosują za lub przeciw udzieleniu mu absolutorium, oceniając tym samym działalność tego organu.

     W trakcie Walnych Zgromadzeń, odbytych w maju br. w SM Popowice, członkowie w tajnym głosowaniu, wyrazili swoją ocenę wobec członków Zarządu SM Popowice. I tak prezes Mirosław Miciak otrzymał 130 głosów za, 64 głosy przeciw, z-ca prezesa ds. technicznych, Bogdan Słowik – 123 głosy za, 71 głosów przeciw. O ile pierwsza, druga i trzecia część Walnego Zgromadzenia tej spółdzielni, udzieliła absolutorium powyższym członkom Zarządu, to czwarta część Walnego, tego nie uczyniła. Przybyli na tę część Walnego, skorzystali tym samym z zasady, mówiącej że do krytyki działalności organów samorządowych, mają prawo członkowie spółdzielni.

     Do jakiego stopnia była to ocena obiektywna, trudno określić, bowiem nie padały na czwartej części Walnego argumenty, świadczące o złej pracy Zarządu, czy niegospodarności finansowej. Przeciwnie. Biegły rewident, podczas przeprowadzonego w br. bilansu, określił kondycję SM Popowice, jako dobrą. Ta różnica w ocenach, wynikać może z braku pełniejszej wiedzy na temat wyników spółdzielni. Były one opublikowane w gazecie „Nasze Popowice”. Warto więc każdego razu, przed Walnym Zgromadzeniem, zapoznać się z podstawowymi wskaźnikami działalności spółdzielni, by móc obiektywnie ocenić jej funkcjonowanie.

tom