Wielodzietnym rodzinom lżej

Wielodzietnym rodzinom lżej

Od 1 grudnia br. ulega zmianie wysokość opłat za żłobki, ponoszona przez rodziców rodzin wielodzietnych.

     Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LXIV/1650/14, przyjętą 
16 października na sesji, z opłat za pobyt w żłobku zostają zwolnione dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci objęte opieką zastępczą i wychowankowie domów dziecka. Warto, aby rodzice i opiekunowie dzieci, uczęszczających do żłobków prowadzonych przez miasto sprawdzili, czy dopełnione zostały wszelkie formalności. Należy upewnić się, czy żłobki posiadają aktualne dane, pozwalające na pobieranie opłat wg nowych zasad. Stawka za pobyt w żłobku wynosi obecnie 1,75 zł za godzinę.

     Z informacji, którą uzyskaliśmy od Anny Bytońskiej z Działu Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia wynika, że podobne zasady w sprawie opłat, dotyczą miejskich przedszkoli, w których również zwolnieni z opłat są rodzice trójki lub więcej dzieci, będących na ich utrzymaniu. Oto co stanowi uchwała:  
„§ 2.1. Nie pobiera się od rodzica opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2, za pobyt dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 roku życia, z zastrzeżeniem iż dzieci powyżej 18 roku życia pobierają naukę. Przez rodzinę należy rozumieć rodzinę w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.2)).
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2, za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej”. 

     Stawki są zatwierdzone uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia, w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Wrocław.

tom