Po Walnych Zgromadzeniach

Po Walnych Zgromadzeniach

W SM Popowice, odbyły się w czerwcu br. wszystkie cztery części Walnego Zgromadzenia. Podjęło ono szereg decyzji, istotnych dla działalności spółdzielni.

      Zadziwiająco niska była frekwencja na Walnych Zgromadzeniach. Otóż uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 4870 członków. We wszystkich czterech częściach Walnego, uczestniczyło zaledwie 187 członków! Jeżeli przyjrzeć się frekwencji na poszczególnych częściach Walnego, to sytuacja przedstawia się podobnie. W I części Walnego na 1313 członków uprawnionych, przybyło 44 członków, na II części na 1228 przybyło 33. W III części Walnego na 1167 przybyło 56, a na IV części na 1108 członków, przybyło 54. Oznacza to, że niewielki procent spółdzielców interesuje się swoimi sprawami.

     Tegoroczne Walne Zgromadzenie SM Popowice podjęło uchwały, zarówno te, dotyczące finansów, jak i zarządzania spółdzielnią. Zdecydowaną większością głosów, zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu, sprawozdanie finansowe i podział zysku netto. Podobnie było z udzieleniem absolutorium Zarządowi spółdzielni, za rok 2013.

     Na tegorocznych Walnych pojawiły się dwie uchwały, które wynikały z braku zrozumienia konsekwencji, związanych z ich podjęciem. Otóż jedna z nich dotyczyła wypowiedzenia umowy najmu Polskiemu Centrum Zdrowia, budynku przychodni przy ul. Wejherowskiej i znalezieniu innego najemcy. Pominięto w tej uchwale wielomilionowe konsekwencje finansowe, jakie wiązałyby się z wypowiedzeniem umowy. Zwyciężył rozsądek członków spółdzielni i uchwały tej nie podjęto.

     Druga z uchwał dotyczyła członkostwa obecnych członków Rady Nadzorczej SM Popowice, pełniących funkcje nadzorcze lub kierownicze w innych podmiotach. W trakcie obrad okazało się, że uchwała ta – choć w sposób nieuzasadniony – adresowana była do członków Rady Nadzorczej spółdzielni, Krzysztofa Maćko i Ryszarda Urbanka. Uchwała ta nie uzyskała tzw. większości kwalifikowanej. W Walnych brało udział 187 osób, a więc większość kwalifikowana, czyli 2/3 obecnych na zebraniach członków, to 125 osób. Zatem i ta uchwała nie przeszła.

     W trakcie czerwcowych, Walnych Zgromadzeń SM Popowice, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Związane były one z rezygnacją członków Rady Zespoły Nieruchomości nr 1 i Rady Nadzorczej spółdzielni. Pisaliśmy o tym w tekstach „Kolejna rezygnacja w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1” oraz „Znów rezygnacja”. W trakcie tych wyborów, z III części Walnego, wybrano do Rady Nadzorczej Władysława Urbańskiego, a do Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 – Romana Hopeja i Kazimierza Chabowskiego. Tym samym doroczne Walne Zgromadzenia SM Popowice, wypełniły swoje statutowe zadania.

tom