Co z miejscami parkingowymi?

Co z miejscami parkingowymi?

Sprawa miejsc parkingowych, czy też precyzyjniej mówiąc postojowych, jest w centrum uwagi Rady Nadzorczej SM Popowice. Stamtąd też otrzymaliśmy informacje w tej sprawie. 

     Na jednym z posiedzeń Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej, Zarząd SM Popowice przedstawił opracowanie-analizę miejsc postojowych, w obrębie osiedla Popowice, oszacowanie zasobów i niedobory miejsc. Komisja GZM wnikliwie zapoznała się z tym dokumentem. Inicjatorem opracowania przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji „Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych” jest Marcin Makowski, członek Rady. Przedstawił on ten pomysł wcześniej, kiedy jeszcze nie był w Radzie Nadzorczej. Wtedy też występował do Prezydenta Miasta z wnioskiem, aby przy Szkole Podstawowej Nr 3, w trakcie szybkiego remontu nawierzchni, przygotowano około 20 miejsc. Służyłyby one mieszkańcom, szczególnie tym z ulicy Bobrzej.

     Przygotowanie projektu, pod roboczą nazwą „100 miejsc postojowych dla ul. Bobrzej” jest częścią Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych. Obecnie zostały określone obszary, gdzie mogą powstać nowe miejsca postojowe. Dla każdego z tych miejsc, zostanie przeprowadzona analiza możliwości technicznych i wykonawczych. Zebranie wszystkich informacji, pozwoli podjąć właściwe decyzje, z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

     Jedna z koncepcji, zaproponowana do wykonania przy ulicy Bobrzej, może być z powodzeniem wykorzystana także na innych ulicach, np. na Jeleniej, Wejherowskiej 19-41, Białowieskiej, czy Niedźwiedziej. Dzięki oddaniu sieci wodociągowej do MPWiK, jest nowe miejsce do zagospodarowania przy ulicy Białowieskiej. Do Rady Nadzorczej docierają pomysły różnych osób. Są one w większości kokretne i spójne. Jednak przed wykonaniem, trzeba je poprzedzić rzetelną analizą.

     Tyle informacji. Jest zatem szansa, że przedstawiony tu program, poprawi sytuację z parkowaniem na Popowicach. Każde z takich działań może mieć wymierne efekty, dlatego trzeba je podejmować.

tom