Opłaty za windy po staremu

Opłaty za windy po staremu

Uchylone zostały uchwały Rady Nadzorczej SM Popowice, które zmieniły zasady naliczania opłat za windy.

     Przypomnijumy: Rada Nadzorcza w styczniu br. podjęła uchwały, które zmieniały funkcjonujące wówczas zasady naliczania opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów wind w budynkach spółdzielni. Jakie? Otóż do tej pory obowiązywała zasada, iż członkowie, mieszkający na parterze, byli zwolnieni z opłaty za windę, a mieszkańcy I piętra, płacili pół stawki tej opłaty. Rada Nadzorcza, uwzględniając zmieniającą się sytuację prawną, przyjęła w styczniu br. uchwałę, wprowadzającą opłaty za windę także dla osób, zamieszkałych na parterze i I piętrze. Wprowadziła też zasadę, że opłata pobierana będzie od mieszkania. Mówiąc precyzyjniej, jednostką rozliczeniową było mieszkanie.

     Na swoim posiedzeniu w marcu br. Rada Nadzorcza, uchylając powyższe swoje uchwały, przywróciła stan poprzedni. Oznacza to, że jednostką rozliczeniową przy ustalaniu opłaty za dźwigi jest osoba, zamieszkała w lokalu. Mieszkańcy parteru nie płacą za windę, mieszkańcy I piętra wnoszą połowę skalkulowanej opłaty za windę, pozostali lokatorzy uiszczają pełną opłatę za windę.

tom