Zmiana w Zarządzie

Zmiana w Zarządzie

   Ostatnio w składzie Zarządu SM Popowice nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprezesa.

   Otóż z dniem 1 grudnia 2013 roku, z funkcji wiceprezesa ds.Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, został odwołany mgr inż. Marek Piekarek. Krok ten został podyktowany jego długotrwałą chorobą.

   Rada Nadzorcza SMLW Popowice, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, powierzyła mgr inż. Bogdanowi Słowikowi funkcję członka Zarządu SM Popowice ds. GZM. Będzie on ją pełnił na czas choroby mgr inż. Marka Piekarka.

tom