Kto finansuje?

Kto finansuje?

Wśród problemów zgłaszanych nam przez mieszkańców Popowic znalazła się sprawa klubu osiedlowego. Funkcjonuje on już rok, jest finansowany przez spółdzielnię, ale korzysta z niego niewielka grupa osób.

     Pisaliśmy o tym w tekście „Aktualne pytania o klub”. Dotyczył on kwestii organizacyjnych, m.in. braku informacji o działalności oraz jednej grupy wiekowej odwiedzającej klub. Mieszkańcy Popowic, oprócz wątpliwości w tym zakresie, zgłosili nam także problem zawarty w takim oto pytaniu: ”Kto finansuje działalność tego klubu, skoro niewielu członków z niego korzysta?”. Postanowiliśmy zatem – w imieniu naszych czytelników – bliżej przyjrzeć się kwestiom finansowym klubu.

     Rada Nadzorcza SM Popowice swoją uchwałą – w styczniu 2016 roku, zatwierdziła budżet klubu na ten rok, wynoszący 25 400 zł. W swojej uchwale Rada powołuje się na par. 77, ust.1, statutu spółdzielni. Jest tam mowa o jej uprawnieniach: Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni oraz innych programów jej działalności. Natomiast w regulaminie klubu osiedlowego wskazane jest źródło jego finansowania: Spółdzielnia prowadząc działalność społeczną, oświatową i kulturalną pokrywa koszty, związane z tą działalnością z wpływów, pochodzących z lokali użytkowych i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej. Zatem można zgodzić się z twierdzeniem, że – pośrednio – wszyscy członkowie spółdzielni finansują działalność klubu.

     Każdy członek spółdzielni, zgodnie ze statutem, może dokonać wglądu w dokumenty finansowe klubu. Dotarliśmy do zestawienia wydatków na Klub Osiedlowy – bo taką ma on oficjalną nazwę. Jak wydatkowane są pieniądze na jego działalność? W zestawieniu wydatków za dziesięć miesięcy 2016 roku, znajdziemy m.in. wydatki na środki spożywcze(?), wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w klubie, jak również na wyposażenie klubu – gitarę, półki, listwy, itp. Do kosztów tych należy także monitoring, opłaty za media i podatek od nieruchomości.

     Nasi rozmówcy poruszyli także wątek niewiedzy członków SM Popowice o klubie i innych potrzebnych wydatków: dlaczego nie wszyscy wiedzą o klubie, skoro wszyscy płacą? Czy wiedząc o takich wydatkach, zgadzaliby się, aby przeznaczano je na klub, zamiast na inne sprawy? Nie ukazuje się regularnie np. gazeta, a jest ona pożyteczniejsza, bo kilka tysięcy osób pozyskiwałoby wiedzę o tym co dzieje się w spółdzielni. Zwłaszcza osoby chore, czy niepełnosprawne. Koszt wydania czterech numerów gazety (jak ustaliliśmy nieoficjalnie) wynosi ok. 23 000 zł rocznie. Wnioski nasuwają się same.

     Konieczność uporządkowania wydatków spółdzielni wydaje się w tej sytuacji oczywista. Wszak mają one służyć wszystkim jej członkom…

tom