Rezygnacja z kolegium

Rezygnacja z kolegium

Nie przyniosła żadnego rezultatu działalność kolegium redakcyjnego, powołanego do redagowania gazety SM Popowice.

     W ubiegłym roku, w kwietniu, Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 złożyła do Rady Nadzorczej SM Popowice, wniosek o zaprzestanie wydawania gazety osiedlowej „Nasze Popowice”. Po rozpatrzeniu wniosku Rada Nadzorcza odrzuciła go w maju 2014 roku, głosami 9 : 1.

     Natomiast Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna Rady, wystąpiła wówczas ze swoim wnioskiem o powołanie kolegium redakcyjnego, w celu redagowania „Naszych Popowic”. Proponowała przy tym skład kolegium po jednej lub dwie osoby z Rady Nadzorczej, z RZN Nr 1 i 2. Do kolegium powołano wówczas Martę Słowikowską z Rady Nadzorczej, Helenę Sikorę z RZN nr 1-Polana i Janinę Pasternak z RZN nr 2-Park. Rada Nadzorcza, podjęła także – trudną do wyjaśnienia – decyzję o skierowaniu do RZN Nr 1 i 2 pisma 
z zakresem obowiązków Kolegium Redakcyjnego, w celu wydania opinii. Przecież Rady Zespołów Nieruchomości, nie są organami kompetentnymi do opiniowania takich zakresów obowiązków!

     Kolegium nie podjęło działalności, mającej przysporzyć gazecie nowych tekstów. Trudno bowiem za taką działalność uznać tekst Marty Słowikowskiej, o jej projekcie do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, czy informację Marii Żłobińskiej-Perlickiej o zorganizowanej przez nią wycieczce na grzyby.

Wobec zaistniałej sytuacji, Zarząd SM Popowice sygnalizował w październiku 2014 roku, brak działania kolegium redakcyjnego gazety „Nasze Popowice”. Natomiast w grudniu 2014 roku, rezygnację z prac w kolegium, złożyła Janina Pasternak z Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park. Oto fragment tekstu jej rezygnacji:
„Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej rezygnacji z zasiadania w kolegium redaktorskim gazetki osiedlowej „Nasze Popowice”. Zespół redaktorski w obecnym składzie nie ma kompetencji, by samodzielnie redagować gazetkę, dlatego uważam, że powinno współpracować z dotychczasowym wydawcą i redakcją gazetki, by wspólnie ulepszyć 
w/w gazetkę, a nie całkowicie zrezygnować z tejże współpracy. „
Powyższe słowa powinny wystarczyć za komentarz, do przedstawionej tu sytuacji. Lepiej współpracować, a nie rezygnować!

mar