Mieszkańcy chcą rowerowni

Mieszkańcy chcą rowerowni

Działalność organów samorządowych w SM Popowice, zgodnie ze statutem, powinna być ukierunkowana na sprawy członków spółdzielni.

     Nie zawsze jednak, działalność ta, przybiera kierunek pożądany przez członków. Jednym z przykładów może być sprawa, którą od ponad roku (!) zajmuje się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM Popowice. Otóż mieszkańcy Popowickiej 62 – 68, postulowali zmianę jednego z pomieszczeń na strychu na rowerownię. Jednak głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Twierdziła, że nie wszyscy mieszkańcy chcą tej zmiany.

     W tej kwestii, 66,67% mieszkańców jest za zmianą. Potwierdzili to oni swoimi podpisami na listach dołączonych do wniosku. Nawet po wyrażeniu zgody na tą zamianę przez 2/3 mieszkańców, pojawiały się ze strony przewodniczącej RZN nr 1 zastrzeżenia co do prawdziwości złożonych podpisów. Stwierdzała ona przy tym, że część mieszkańców została zmanipulowana przez inicjatorkę zmiany przeznaczenia pomieszczenia na strychu. Przewodnicząca zakwestionowała też ważność głosowania Rady Nadzorczej.

     Ponadto, nagle, po trzech latach bezskutecznych poszukiwań najemcy, pojawiło się podanie mieszkanki ulicy Niedźwiedziej, która chciała wynająć wzmiankowane pomieszczenie na strychu. Nie było to możliwe, bo – zgodnie z regulaminem – o wynajęcie mogą ubiegać się tylko mieszkańcy bramy, w której jest pomieszczenie.

     W zaistniałej sytuacji Komisja GZM podtrzymała swoje stanowisko, czyli zmianę pomieszczenia na strychu na rowerownię, zgodnie z wolą mieszkańców Popowickiej 62-68. Komisja zwróciła się do Rady Nadzorczej, z wnioskiem o przyjęcie jej stanowiska. Rada Nadzorcza podzieliła jej stanowisko i podjęła stosowną uchwałę, bowiem organ, jakim jest Rada Zespołu Nieruchomości, nie może działać wbrew postulatom mieszkańców. Wszak w statucie SM Popowice (w §89 p.5) jest mowa o takim jego działaniu: „Inicjowanie oraz organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców”. To zobowiązuje do uwzględniania sugestii mieszkańców, do działania w ich interesie.

tom