Przede wszystkim pomagać

Przede wszystkim pomagać

Aktywność społeczna bywa najczęściej wypadkową wrażliwości na los innych, ale też chęci niesienia pomocy. Co powoduje, że tak właśnie postępujemy, że decydujemy się w tym kierunku podążać?

     Działalność radnej i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia – Marii Zawartko – może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie: Rodzice działali społecznie i to oni zaszczepili we mnie potrzebę aktywności w sferze pozazawodowej. Już od przedszkola pomagałam słabszym, bo byłam osobą wysoką i – co naturalne – budziłam respekt.”. W latach szkolnych Maria Zawartko realizowała swoje społecznikowskie pasje w harcerstwie. Później, już w dorosłym życiu – wychowana w szacunku dla osób starszych – intensywnie włączała się w pomoc dla seniorów. Były tu zarówno trudne, codzienne sprawy, jak i organizacja oraz prowadzenie koncertów. Dodać bowiem trzeba, że Maria Zawartko jest śpiewaczką – absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie z tytułem doktora sztuk pracuje jako adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej.

     Rezultaty wieloletniej działalności społecznej Marii Zawartko są imponujące. Tym bardziej, że teren jej działania – okręg piaty (Gądów, Kozanów, Pilczyce, Popowice i Szczepin), z którego kandydowała – nie jest łatwy. Zawsze jednak otrzymując sygnały od mieszkańców tych osiedli spieszy im z pomocą. Z wielu spraw, którymi się zajmowała jako radna, warto wymienić kilka szczególnie ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Należą do nich: wsparcie działań SM Popowice w przekazaniu sieci wodno-kanalizacyjnej do MPWiK, doprowadzenie do remontu nawierzchni ulicy Popowickiej z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej koło Biedronki oraz ułożenia progów spowalniających na ulicy Rysiej. Jest to także nowa nawierzchnia przed Szkołą Podstawową nr 3. Ponadto intensywnie włączyła się w starania o powstanie Pomnika Dziecka Nienarodzonego na Cmentarzu Osobowickim. Nadzoruje również, z ramienia Rady Miejskiej, inicjatywę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

     Aktywność w obszarze kultury, a zwłaszcza kultury muzycznej, przynosi również bardzo piękne rezultaty. Zasługą Marii Zawartko jest doprowadzenie do pomyślnego finału, starań Akademii Muzycznej o uzyskanie budynku przy Podwalu i terenu po Komedzie Wojewódzkiej Policji. Dziś stoi tam zespól nowoczesnych sal koncertowych i dydaktycznych. Działa skutecznie w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym i Wrocławskiej Radzie Seniorów. Organizuje i prowadzi koncerty dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Bierze udział w koncertach charytatywnych. Ostatnio zorganizowała koncert na rzecz Artura Stężały, muzyka zespołu Spirituals Singers Band, ciężko poszkodowanego w wypadku samochodowym.

     Na dyżury Marii Zawartko w Radzie Miejskiej, zgłasza się wielu wrocławian z rożnymi problemami. Szczególną troską radna otacza samotne matki z dziećmi, będące pod opieką MOPS-u. Wspólnie z Departamentem Architektury i Departamentem Nieruchomości Urzędu Miejskiego, pomaga w ich trudnych sprawach, doprowadzając do pomyślnego rozwiązania wielu skomplikowanych kwestii. Wspiera radą i pomocą mieszkańców, których lokale komunalne są zadłużone. A dzięki jej pracy w Komisji Współpracy z Zagranicą możliwe było skonstruowanie uchwały rekomendującej sprowadzanie trzech rodzin rocznie z Kazachstanu, Uzbekistanu i Ukrainy.

     Maria Zawartko doceniana jest także w środowisku kupieckim. Świadczy o tym medal „Za zasługi dla kupiectwa”. Nie zapomina ona także o wolontariuszach, nadzoruje bowiem z ramienia Rady Miejskiej konkurs na najbardziej aktywnych wolontariuszy „Ośmiu wspaniałych”.

     Oczywiście nie wszystkie sprawy udało się załatwić. Należy do nich m.in. basen w Szkole Podstawowej nr 118, a z „popowickich” problemów – brak znaków na osiedlowych ulicach, oraz brak domu kultury. Można mieć jednak nadzieję, że i te kwestie uda się pomyślnie rozwiązać, znając dewizę Marii Zawartko: Największą satysfakcję sprawia pomoc ludziom. Nigdy więc nie traci z oczu ludzi i ich trudnych spraw.

tom