Po lustracji

Po lustracji

    SM Popowice ma za sobą lustrację pełnej działalności, przeprowadzoną za lata 2011-2013.

    Lustracja ta, daje obraz działalności spółdzielni, jej organów, a także jej kondycji finansowej. Najpierw przedstawiona została działalność Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu a także Rady Zespołu Nieruchomości. Omówione są tam uchwały tych organów, przy czym, lustratorzy zwrócili uwagę, że część uchwał Rady Nadzorczej wkraczała w kompetencje Zarządu, w sprawach, dotyczących bieżącej działalności spółdzielni.

    Lustratorzy, w obrębie badanych obszarów tej działalności, dokonywali oceny wybranych losowo zagadnień, które były przedmiotem decyzji i wniosków, organów spółdzielni. W części, dotyczącej działalności społeczno-kulturalnej, omówione zostały m.in. Wszechnica Popowicka, Klub PZW Certa i festyn, zorganizowany w 2011 roku  z okazji 10-lecia SM Popowice.

    Z protokołu lustracyjnego, dowiedzieć się można, że w skali całej spółdzielni, ustanowiono odrębną własność na 1761 lokalach. Szeroko jest też omówiona działalność spółki celowej, powołanej do realizacji inwestycji spółdzielni, o nazwie „Legnicka Street”. Są też informacje statystyczne: otóż SM Popowice, posiada 66 budynków – 52 mieszkalne i 14 użytkowych. W mieszkalnych mieści się 5 227 mieszkań. Systematycznie rośnie zysk, wypracowywany przez spółdzielnię: w 2010 r. – 1 326 151 zł , w 2011 r.- 2 500 983 zł a w 2012 – 2 715 746 zł.

    W protokole lustracyjnym mowa jest o dozorze technicznym , a wniosek jest taki, iż spółdzielnia prawidłowo wykonuje czynności nadzoru technicznego nad zasobami. Wymieniany jest tam także wieloletni plan ocieplenia ścian szczytowych na lata 2013-2015. Analiza funduszu remontowego – zdaniem lustratorów – wskazuje na dobre zarządzanie tym funduszem i akumulacją środków na remonty. Ważną część protokołu lustracyjnego, stanowi gospodarka finansowa spółdzielni. Jest ona prowadzona prawidłowo, terminowo realizowane są wszelkie zobowiązania spółdzielni za dostawy, roboty i usługi.

    Biorąc pod uwagę całość protokołu lustracyjnego, członkowie SM Popowice, mogą spać spokojnie. Bowiem obiektywny i bezstronny raport, jakim jest lustracja, mówi jasno: sytuacja spółdzielni jest dobra.

tom