Jakie wnioski?

Jakie wnioski?

Przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, które odbywa się w czterech częściach w dniach 15,16 oraz  22-23 czerwca, członkowie spółdzielni składali wnioski dotyczące jej funkcjonowania. 

     Zgodnie ze statutem będą one wprowadzone do porządku Walnego i poddane pod głosowanie. Skupiają się one zarówno na kwestiach formalnych, związanych także z samym Walnym, jak i funkcjonowaniu organów samorządowych. Jest więc z wniosek sugerujący wprowadzenie jednego Walnego, zamiast czterech wydzielonych jego części. Jednym z argumentów jest konieczna obecność wnioskodawcy na wszystkich czterech częściach.

     Wśród wniosków znalazł się i taki, postulujący organizację spotkań z mieszkańcami. Brak takich spotkań – zdaniem wnioskodawców – ”… pozbawiał społeczność spółdzielczą podstawowego prawa do uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji istotnych dla funkcjonowania spółdzielni”. Pojawiły się także wnioski postulujące zmniejszenie wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości. Był tez wniosek radykalny, postulujący wykreślenie ze statutu Rad Zespołów Nieruchomości, jako dublujących Radę Nadzorczą. Innym równie radykalnym był wniosek o likwidację gazety „Nasze Popowice”. Czy oznaczałby on pozbawienie dostępu członków spółdzielni do informacji o jej działalności? Wnioski  zgłoszone przed Walnym, także dotyczyły zmian w rozliczaniu opłat centralne ogrzewanie oraz likwidacji podzielników. Wnioskodawcy wskazywali na niedokładności w naliczaniu opłat za c.o., stąd takie propozycje.

     Ten tryb wyrażania opinii – w postaci wniosków składanych przez członków SM Popowice przed tegorocznym Walnym – świadczy o trwającej wciąż dyskusji na temat funkcjonowania tej spółdzielni. Spółdzielcy na Walnych ocenią zasadność i potrzebę lub nie, składanych wniosków.

tom