Niepoprawne rozliczanie ciepła

Niepoprawne rozliczanie ciepła

W nawiązaniu do cyklu artykułów zatytułowanych „ABC termomodernizacji”, pragnę zwrócić uwagę na poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów ogrzewania. Pojawiają się one z powodu błędnych danych, wprowadzonych do systemu rozliczania kosztów ogrzewania. Powoduje to zniekształcenie obliczeń, a dalej niezadowolenie mieszkańców.

     Klasycznym przykładem niepoprawnego rozliczania kosztów ogrzewania, są rozliczenia funkcjonujące w SMLW „Popowice”. Rozliczanie kosztów ogrzewania budynków przez firmę Energosystem Sp. z o.o. jest niewłaściwe z dwóch powodów:

     Po pierwsze: błędnych współczynników, korygujących położenie poszczególnych mieszkań w bryle budynku. Zostały one wyliczone (bądź przyjęte) niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.),

     Po drugie: niewłaściwych wartości mocy grzejników, na których zamontowane są podzielniki kosztów ogrzewania. Stosowanie nominalnych mocy grzejników, zainstalowanych w mieszkaniach, zamiast projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń ogrzewanych (rzeczywistej, obliczeniowej mocy grzejników), całkowicie zniekształca rozliczenia.

     Wiedzę o niewłaściwym rozliczaniu kosztów ogrzewania, posiadają władze Spółdzielni przynajmniej od 14.06.2014 roku. W tym dniu został ten problem oficjalnie przeze mnie zgłoszony, w trakcie obrad IV części Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni. 

     Dotychczasowy brak reakcji, bagatelizowanie i tolerowanie zafałszowanej metodyki rozliczeniowej kosztów ciepła, jest ewidentnym działaniem na niekorzyść członków Spółdzielni. Brak interwencji, może spowodować szkody dla członków Spółdzielni, poprzez konieczność zaprzestania stosowania indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. Może wiązać się z poniesieniem przez Spółdzielnię kosztów ew. rozstrzygania sporów przez Sąd.

     Przybliżenie problematyki deprecjonowania systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, zawierać będzie tekst , opublikowany także w grudniowym wydaniu Informacji Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Znajdą go Państwo niebawem na portalu popowicewroclaw.pl 

mgr inż. Krzysztof Kuna
Audytor Energetyczny
Akredytacje NAPE Nr 1518/93/06,
0723/S18/2008, 1431/N-12/2011,
Uprawnienia Nr MI/ŚE/691/2009
Biegły sądowy w zakresie audytingu Energetycznego
przy Sądzie Okręgowym w Legnicy