Kto sklada deklaracje?

Kto składa deklaracje

      Jest już jednoznaczne wyjaśnienie, kto składa deklaracje o segregacji śmieci w przypadku spółdzielni mieszkaniowych.

     Do tej pory wiele wątpliwości w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wzbudzała właśnie ta sprawa: kto ma składać deklaracji o segregacji śmieci członkowie spółdzielni, czy ich zarządy? Niejednoznaczność wynikała z nieprecyzyjnego zapisu w obecnej ustawie, a co za tym idzie, jego interpretacji.

     Zapis w obecnej postaci, w art,2, ust.4. ustawy określa pojęcie właścicieli nieruchomości: rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jedni interpretowali ten zapis , jako uprawniający do składania deklaracji przez zarządy, mające w tym względzie deklaracje członków. Inni wręcz przeciwnie, twierdzą ,że jedynie członkowie spółdzielni, zwłaszcza mający odrębną własność, muszą sami składać deklaracje.

     Przebywający niedawno we Wrocławiu minister środowiska Marcin Korolec, wyjaśnił w sposób jednoznaczny: to zarządy spółdzielni składają deklaracje w imieniu członków. Można mieć nadzieję, że wyjaśnienie to zakończy dotychczasowe dywagacje. Jak widać, brak precyzyjnych uregulowań powoduje pewną dowolność interpretacji, a tym samym bałagan. Decyzja ministra – miejmy nadzieję- czyni sytuację jasną i przejrzystą. Zwłaszcza dla członków spółdzielni mieszkaniowych.

tom