INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 13 Listopad 2018
Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy

     W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Zespołu Nieruchomości.

 

      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do jego wyłącznej właściwości, należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Rozpatruje ono także sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe. Podejmuje uchwały w sprawie wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu. Udziela - w głosowaniu tajnym - absolutorium członkom Zarządu. Dokonuje ono także wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Rady Zespołu Nieruchomości. Z każdej wydzielonej części, Walne wybiera po 3 członków do Rady Nadzorczej i po 4 członków do Rady Zespołu Nieruchomości. Walne podejmuje także uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółdzielni i rozpatruje wnioski z protokołu polustracyjnego. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 członków.

     Ponieważ liczba członków SM Popowice przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na 5 części, z czego cztery dla członków, którym przysługuje prawo do lokalu wynikające z przepisów "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz jedna część dla członków oczekujących. Oto nieruchomości, należące do wydzielonych części Walnego Zgromadzenia:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),
(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jej kadencja trwa trzy lata. W skład Rady może wejść członek spółdzielni, posiadający tytuł prawny do lokalu, znajdującego się w wydzielonej części Walnego Zgromadzenia. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, należy uchwalanie planów gospodarczych spółdzielni oraz innych programów, a także nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Wymieńmy spośród wielu uprawnień RN, także możliwość wyboru, zwieszenie i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców).

     Rada Nadzorcza obraduje zazwyczaj raz w miesiącu na posiedzeniu plenarnym, natomiast wg. planu obradują komisje Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej SM Popowice, działa Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna. Pracami Rady kieruje prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji.

     Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, w postaci miesięcznego ryczałtu: przewodniczący - 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium 90% , a pozostali członkowie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch lub trzech osób, wybranych przez Radę Nadzorczą: prezesa Zarządu, jego zastępcy lub członka Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza 
w drodze konkursu, a pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do spółdzielni, podpisywanie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, a także sporządzanie planu gospodarczego działalności spółdzielni.

     W swojej gestii Zarząd ma także prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych. Zarząd sporządza roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe, przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd zwołuje również wydzielone części Walnego Zgromadzenia.

     Do spółdzielczych organów należy także Rada Zespołu Nieruchomości. W myśl ustawy "Prawo spółdzielcze", organ ten nie jest obligatoryjny (obowiązkowy), nie jest więc w niej wymieniony. W art. 35 w § 1 tej ustawy, jako organy spółdzielni wymienione są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Natomiast w § 3 jest taki oto zapis: Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w §1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.

     Takim innym organem, w przypadku SM Popowice, jest Rada Zespołu Nieruchomości. Do jej zadań, zgodnie ze statutem, należy m.in. analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych zespołów nieruchomości, opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego, opiniowanie kierunków działalności społeczno–kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię. To także kontrola funkcjonowania zespołów nieruchomości. Członkowie Rady Zespołu Nieruchomości otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości: przewodniczący - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium - 35% , a członek Rady - 30% minimalnego wynagrodzenia.

     Biorąc pod uwagę pobierane diety, działanie Rady Nadzorczej kosztuje członków SM Popowice ok. 17 000 złotych miesięcznie. Natomiast działanie dwóch Rad Zespołów Nieruchomości, to wydatek miesięczny rzędu ponad 10 000 złotych.

     W tej publikacji zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje o organach, działających w SM Popowice. Te szczegółowe, o zakresach działania, kompetencjach i uprawnieniach, znaleźć można w statucie spółdzielni. 

tom

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Będzie parking

Będzie parking Trwają prace ziemne na terenie parkingu u zbiegu ulic Legnickiej i Rysiej. Budzą one zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Popowic.

Gdzie ta impregnacja?

Gdzie ta impregnacja? Na ścianach budynków SM Popowice, malowane są tzw. graffiti. Jednak nie mają one nic wspólnego ze sztuką.

Docieplenia ścian ruszyły

Docieplenia ruszyły Trwają już prace dociepleniowe budynków SM Popowice. Po wykonanych już ścianach szczytowych, przyszła kolej na ściany podłużne.

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie Działania mieszkańców Popowic, wsparte przez zewnętrzne podmioty, zostały uwieńczone sukcesem.

Obok szaleństwa

Obok szaleństwa Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, to podróż w głąb zdeformowanej psychiki ludzkiej. Podróż, która nie pozostawia widza obojętnym. Więcej. Uświadamia mu jak blisko obok nas jest szaleństwo.

Udane spotkanie

Udane spotkanie Spotkanie „Otwarte Popowice”, zorganizowane z ramach unijnego projektu Laboratorium Popowice, zgromadziło mieszkańców dążących do poprawy warunków życia na tym osiedlu.

Wielkie sprzątanie

Wielkie sprzątanie Kolejna edycja PopKurzacza, organizowanego przez inicjatywę sąsiedzką Moje Popo, przeszła do historii.

O sukcesie w biznesie

O sukcesie w biznesie       Najnowsza premiera Teatru Komedia, nie odpowiada wprost, jak odnieść sukces w biznesie, ale podpowiada, że warto próbować.

Więcej zieleni i głosów

Więcej zieleni i głosów Sadzeniu drzewek na Popowicach oraz głosowaniu na popowickie projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, poświęcona była akcja Popozieleniec. Zorganizowały ją grupy Moje Popo i Popowice online.

Plany i premiery 2018

Plany i premiery Wrocławski Teatr Lalek przedstawił swoje plany repertuarowe na sezon 2018/2019. Teatr przygotował spektakle dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Ten miejski chodnik

Ten miejski chodnik Niektóre z chodników na terenie Popowic, będące pod zarządem miasta, stwarzają zagrożenie.

Otwarte Popowice

Otwarte Popowice       Debacie nad warunkami życia na Popowicach poświęcone będzie spotkanie, organizowane w ramach europejskiego projektu badawczego.Laboratorium Popowice jest integralną częścią unijnego projektu CoSIE (Co-creation of Service Innovation in Europe) czyli Współtworzenie usług innowacyjnych w Europie”.

PopKurzacz się zbliża

PopKurzacz się zbliża Niebawem bo 22 września, kolejna edycja PopKurzcza. Tym razem będzie sprzątany wał przeciwpowodziowy. Wydarzenie odbędzie się w ramach jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania świata – Polska.

Damski biznes

Damski biznes Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Komedia, jak zapewniają realizatorzy, gwarantuje dobrą zabawę.

Nocne utrapienie mieszkańców

Nocne utrapienie mieszkańców Mieszkańcy Popowic mają często, zwłaszcza w okresie letnim, zakłócany spokój podczas ciszy nocnej.

Przywrócić park

Przywrócić park Rewitalizacji części Parku Zachodniego, tuż koło hali Orbita, dotyczy projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Popozieleńca czas

Popozieleńca czas Popozieleniec to wydarzenie tworzone przez i dla mieszkańców Popowic. Ten mini festyn będzie okazją do bliższego poznania się i wspólnego działania.

Konkurs dla wszystkich

Konkurs dla wszystkich Jeden z organów samorządowych SM Popowice ogłosił konkurs fotograficzny. Może w nim wziąć udział każdy członek spółdzielni.

Chodnik jak nowy

Chodnik jak nowy Wspólne działania na Popowicach, przynoszą rezultaty. Przykładem takich działań jest sprawa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej.

Wracać do przyrody

Wracać do przyrody Zagospodarowanie terenów zielonych na Popowicach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Stąd zapewne projekt do WBO 2018, dotyczący właśnie zieleni.

Sierpień 2018 z komedią

Sierpień z komedią Interesująco przedstawia się sierpień we Wrocławskim Teatrze Komedia. Tym z Państwa, którzy nie wyjechali na urlop polecamy spotkanie z komedią.

Dociepleń ciąg dalszy

Dociepleń ciąg dalszy SM Popowice uzyskała certyfikat, który potwierdza zdobycie dotacji na docieplenie budynków na terenie jej osiedla.

Mieć dobrą opinię

Mieć dobrą opinię W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które po raz pierwszy  rozpoczęły w nich swą działalność. Jednym członków Rady Nadzorczej SM Popowice jest Marian Pilarek.

Dostęp, ale jaki?

Dostęp, ale jaki? W działaniach, podejmowanych przez SM Popowice, mających utrudnić dostęp osobom postronnym do bram budynków w tej spółdzielni, nie obejdzie się bez zmiany zachowań i zdecydowanej postawy mieszkańców. 

Gdzie te śmieci?

Gdzie te śmieci? Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, oczekują na inną lokalizację kubłów na śmieci.

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się! Mniej więcej od roku, niektórzy członkowie SMLW Popowice otrzymują pisma z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ostatnio dotyczą one sprawy „wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie osiedla Popowice.

Popowickie projekty (2018)

Popowickie projekty Projekty, zgłoszone z Popowic do WBO 2018, pomyślnie przeszły weryfikację. Czeka je zatem –zgodnie z zasadami WBO- głosowanie we wrześniu.

Festyn dla wszystkich

Festyn dla wszystkich Dużą popularnością cieszył się V Rodzinny Festyn U Oblatów. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

Jakie wnioski?

Jakie wnioski? Przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, które odbywa się w czterech częściach w dniach 15,16 oraz  22-23 czerwca, członkowie spółdzielni składali wnioski dotyczące jej funkcjonowania. 

Atrakcji moc

Atrakcji moc Kolejny już V Festyn Rodzinny „U Oblatów” rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 11.00 przed kościołem NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

Mieć babcię

Mieć babcię Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, otwierająca 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci jest klasycznym spektaklem dla dzieci i dorosłych, znakomicie zrealizowanym przez tenże teatr. 

Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych - obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Świadczą o tym wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Być zaangażowaną

Być zaangażowaną W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które funkcjonują w nich po raz pierwszy.

Narodziny przemocy

Narodziny przemocy Problemy współczesnego świata, znajdują – prędzej czy później - odbicie w teatrze. Tym samym teatr nadąża za rzeczywistością i ją diagnozuje.

Uważać – oszuści

Uważać – oszuści Oto apel, jaki otrzymaliśmy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna z prośbą o publikację. Mamy nadzieję, że umieszczenie apelu na naszym portalu zwiększy jego zasięg i uchroni - być może - potencjalne ofiary przed oszustwem.

Promują się czy nie?

  Promują się czy nie? Czy działania inicjatyw sąsiedzkich, związane z niedawnym pożarem na Popowicach były promowaniem się?

Wszystko jest dozwolone

Wszystko jest dozwolone W rozważaniach na temat moralności, nie sposób pominąć powieści Fiodora Dostojewskiego „ Bracia Karamazow”. Teatr Polski wystawił spektakl, w oparciu o tę powieść.

Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu? Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest ich coraz więcej, ale coraz więcej jest też zakładanych przez nich instalacji.

A w Polskim - majówka, obchody i nowości

A w Polskim - majówka, obchody i nowości Majowy długi weekend to czas wypoczynku, ale też okazja do skorzystania z kulturalnej oferty Teatru Polskiego. Szykują się też w tym teatrze nowe premiery.

PopKurzacz (znów) sprzątał

PopKurzacz (znów) sprzątał Kolejną inicjatywę Mojego Popo można uznać za sukces frekwencyjny. Był to #PopKurzacz, czyli akcja zbierania odpadów na terenie Polany Popowickiej oraz na terenach przylegających do niej.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu