INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2018
Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy

     W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Zespołu Nieruchomości.

 

      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do jego wyłącznej właściwości, należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Rozpatruje ono także sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe. Podejmuje uchwały w sprawie wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu. Udziela - w głosowaniu tajnym - absolutorium członkom Zarządu. Dokonuje ono także wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Rady Zespołu Nieruchomości. Z każdej wydzielonej części, Walne wybiera po 3 członków do Rady Nadzorczej i po 4 członków do Rady Zespołu Nieruchomości. Walne podejmuje także uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółdzielni i rozpatruje wnioski z protokołu polustracyjnego. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 członków.

     Ponieważ liczba członków SM Popowice przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na 5 części, z czego cztery dla członków, którym przysługuje prawo do lokalu wynikające z przepisów "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz jedna część dla członków oczekujących. Oto nieruchomości, należące do wydzielonych części Walnego Zgromadzenia:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),
(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jej kadencja trwa trzy lata. W skład Rady może wejść członek spółdzielni, posiadający tytuł prawny do lokalu, znajdującego się w wydzielonej części Walnego Zgromadzenia. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, należy uchwalanie planów gospodarczych spółdzielni oraz innych programów, a także nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Wymieńmy spośród wielu uprawnień RN, także możliwość wyboru, zwieszenie i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców).

     Rada Nadzorcza obraduje zazwyczaj raz w miesiącu na posiedzeniu plenarnym, natomiast wg. planu obradują komisje Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej SM Popowice, działa Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna. Pracami Rady kieruje prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji.

     Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, w postaci miesięcznego ryczałtu: przewodniczący - 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium 90% , a pozostali członkowie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch lub trzech osób, wybranych przez Radę Nadzorczą: prezesa Zarządu, jego zastępcy lub członka Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza 
w drodze konkursu, a pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do spółdzielni, podpisywanie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, a także sporządzanie planu gospodarczego działalności spółdzielni.

     W swojej gestii Zarząd ma także prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych. Zarząd sporządza roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe, przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd zwołuje również wydzielone części Walnego Zgromadzenia.

     Do spółdzielczych organów należy także Rada Zespołu Nieruchomości. W myśl ustawy "Prawo spółdzielcze", organ ten nie jest obligatoryjny (obowiązkowy), nie jest więc w niej wymieniony. W art. 35 w § 1 tej ustawy, jako organy spółdzielni wymienione są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Natomiast w § 3 jest taki oto zapis: Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w §1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.

     Takim innym organem, w przypadku SM Popowice, jest Rada Zespołu Nieruchomości. Do jej zadań, zgodnie ze statutem, należy m.in. analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych zespołów nieruchomości, opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego, opiniowanie kierunków działalności społeczno–kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię. To także kontrola funkcjonowania zespołów nieruchomości. Członkowie Rady Zespołu Nieruchomości otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości: przewodniczący - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium - 35% , a członek Rady - 30% minimalnego wynagrodzenia.

     Biorąc pod uwagę pobierane diety, działanie Rady Nadzorczej kosztuje członków SM Popowice ok. 17 000 złotych miesięcznie. Natomiast działanie dwóch Rad Zespołów Nieruchomości, to wydatek miesięczny rzędu ponad 10 000 złotych.

     W tej publikacji zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje o organach, działających w SM Popowice. Te szczegółowe, o zakresach działania, kompetencjach i uprawnieniach, znaleźć można w statucie spółdzielni. 

tom

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Mieć dobrą opinię

Mieć dobrą opinię W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które po raz pierwszy  rozpoczęły w nich swą działalność. Jednym członków Rady Nadzorczej SM Popowice jest Marian Pilarek.

Dostęp, ale jaki?

Dostęp, ale jaki? W działaniach, podejmowanych przez SM Popowice, mających utrudnić dostęp osobom postronnym do bram budynków w tej spółdzielni, nie obejdzie się bez zmiany zachowań i zdecydowanej postawy mieszkańców. 

Gdzie te śmieci?

Gdzie te śmieci? Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, oczekują na inną lokalizację kubłów na śmieci.

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się! Mniej więcej od roku, niektórzy członkowie SMLW Popowice otrzymują pisma z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ostatnio dotyczą one sprawy „wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie osiedla Popowice.

Popowickie projekty (2018)

Popowickie projekty Projekty, zgłoszone z Popowic do WBO 2018, pomyślnie przeszły weryfikację. Czeka je zatem –zgodnie z zasadami WBO- głosowanie we wrześniu.

Festyn dla wszystkich

Festyn dla wszystkich Dużą popularnością cieszył się V Rodzinny Festyn U Oblatów. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

Jakie wnioski?

Jakie wnioski? Przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, które odbywa się w czterech częściach w dniach 15,16 oraz  22-23 czerwca, członkowie spółdzielni składali wnioski dotyczące jej funkcjonowania. 

Atrakcji moc

Atrakcji moc Kolejny już V Festyn Rodzinny „U Oblatów” rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 11.00 przed kościołem NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

Mieć babcię

Mieć babcię Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, otwierająca 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci jest klasycznym spektaklem dla dzieci i dorosłych, znakomicie zrealizowanym przez tenże teatr. 

Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych - obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Świadczą o tym wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Być zaangażowaną

Być zaangażowaną W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które funkcjonują w nich po raz pierwszy.

Narodziny przemocy

Narodziny przemocy Problemy współczesnego świata, znajdują – prędzej czy później - odbicie w teatrze. Tym samym teatr nadąża za rzeczywistością i ją diagnozuje.

Uważać – oszuści

Uważać – oszuści Oto apel, jaki otrzymaliśmy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna z prośbą o publikację. Mamy nadzieję, że umieszczenie apelu na naszym portalu zwiększy jego zasięg i uchroni - być może - potencjalne ofiary przed oszustwem.

Promują się czy nie?

  Promują się czy nie? Czy działania inicjatyw sąsiedzkich, związane z niedawnym pożarem na Popowicach były promowaniem się?

Wszystko jest dozwolone

Wszystko jest dozwolone W rozważaniach na temat moralności, nie sposób pominąć powieści Fiodora Dostojewskiego „ Bracia Karamazow”. Teatr Polski wystawił spektakl, w oparciu o tę powieść.

Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu? Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest ich coraz więcej, ale coraz więcej jest też zakładanych przez nich instalacji.

A w Polskim - majówka, obchody i nowości

A w Polskim - majówka, obchody i nowości Majowy długi weekend to czas wypoczynku, ale też okazja do skorzystania z kulturalnej oferty Teatru Polskiego. Szykują się też w tym teatrze nowe premiery.

PopKurzacz (znów) sprzątał

PopKurzacz (znów) sprzątał Kolejną inicjatywę Mojego Popo można uznać za sukces frekwencyjny. Był to #PopKurzacz, czyli akcja zbierania odpadów na terenie Polany Popowickiej oraz na terenach przylegających do niej.

Druga PoPomoc

Druga PoPomoc Przybliżanie dzieciom umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest kontynuowane przez inicjatywę Moje Popo.

Nareszcie spokój

Nareszcie spokój Mieszkańcy jednego z budynków w SM Popowice mogą wreszcie odetchnąć z ulgą: pobliski punkt sprzedaż alkoholu przestał działać.

Dotykanie teatru

Dotykanie teatru Wrocławski Teatr Lalek z myślą o najmłodszych widzach przygotował spektakl, który przybliża im naturę. Wspomaga też ich rozwój.

Głos w dyskusji

Głos w dyskusji Mieszkańcy Popowic biorą udział w dyskusji o działalności organów samorządowych. Oto głos jednego z nich.

Klasyka, eksperyment i cyrk

Klasyka, eksperyment i cyrk Najbliższe propozycje Teatru Polskiego łączą w sobie zarówno repertuar klasyczny, jak i poszukiwania teatralnych środków wyrazu. Uwzględniają też młoda widownię.

Życzenia Wiekanocne 2018

Życzenia Wszystkim naszym czytelnikom, sympatykom i przyjaciołom, pełnych ciepła i radości Świąt Wielkanocnych, a także spotkań w rodzinnym gronie życzy redakcja portalu popowicwroclaw.pl

Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu

Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu Przedstawiciele organu samorządowego SM Popowice spotkali się z liderami unijnego projektu.

Pomagać i grać

Pomagać i grać Przybywa przedsięwzięć dla mieszkańców Popowic, proponowanych przez inicjatywę Moje Popo. Tym razem była to PopoPomoc i druga już edycja Popoplanszówek.

Dzień otwarty w szkole

Dzień otwarty w szkole Bliższemu poznaniu Szkoły Podstawowej nr 5 na Popowicach będzie służył dzień otwarty, zorganizowany tam 24 marca 2018 w godzinach 10.00 – 13.00.

Żywe laboratorium

Żywe laboratorium W grudniu 2017 roku rozpoczęła się na Popowicach realizacja unijnego projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie” w ramach Programu Horyzont 2020.

Porządkować zieleń

Porządkować zieleń Na terenach zielonych, należących do SM Popowice przeprowadzono zaplanowane cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew.

Działać skutecznie

Działać skutecznie Częściowym sukcesem zakończyły się działania Mojego Popo i Popowice Online mające na celu zabezpieczenie zieleni Parku Zachodniego wokół Hali Orbita.

Co robi Rada?

Co robi Rada? Jeden z organów samorządowych SM Popowice, na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił swoje dotychczasowe i najbliższe działania.

Niedobry serca stan

Niedobry serca stan Czy można zobaczyć legendę na scenie? Można, ale trzeba w tym celu odwiedzić wrocławski Teatr Kameralny.

Gry, czytanie i warsztaty

Gry, czytanie i warsztaty Kontynuowane są działania inicjatywy sąsiedzkiej Moje Popo na Popowicach. Działania te dedykowane są zarówno młodym, jak i dorosłym mieszkańcom tego osiedla.

Będzie linia czy nie?

Będzie linia czy nie? Ważą się losy inwestycji związanej z Popowicami, czyli budową linii tramwajowej.

Niespodzianka czyli sukces

Niespodzianka czyli sukces Nawet zdecydowani adwersarze Teatru Polskiego muszą przyznać po obejrzeniu „Francuskiej niespodzianki”, że jest to sukces teatru i zespołu.

Bez retuszu

Bez retuszu W czasach masowej kultury, uniformizacji i globalizacji, wciąż - jak się okazuje - szukamy naszej tożsamości. Pokazuje to w sposób dosłowny najnowsza premiera Teatru Współczesnego.

Wybierz się na zabawę!

Wybierz się na zabawę! Moc atrakcji szykują organizatorzy zabawy karnawałowej dla dzieci na Popowicach.

Bezpiecznie w Internecie

Bezpiecznie w Internecie Ciekawe i pożyteczne zajęcia komputerowe, organizowane są także dla seniorów z Popowic.

Projekt dla mieszkańców

Projekt dla mieszkańców Projekt złożony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przez mieszkańców Popowic, skupionych w grupie #mojepopo, nosi nazwę „Zielone płuca Popowic”.

Prąd z dachu?

Prąd z dachu?Jedna z  większych wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych zainstalowała na dachach  swoich budynków ogniwa fotowoltaiczne. Mieszkańcy Popowic są zainteresowani tym   sposobem pozyskiwania energii elektrycznej.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu