INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 16 Wrzesień 2019
Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz

Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy

     W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Zespołu Nieruchomości.

 

      Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do jego wyłącznej właściwości, należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Rozpatruje ono także sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe. Podejmuje uchwały w sprawie wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu. Udziela - w głosowaniu tajnym - absolutorium członkom Zarządu. Dokonuje ono także wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Rady Zespołu Nieruchomości. Z każdej wydzielonej części, Walne wybiera po 3 członków do Rady Nadzorczej i po 4 członków do Rady Zespołu Nieruchomości. Walne podejmuje także uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółdzielni i rozpatruje wnioski z protokołu polustracyjnego. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 członków.

     Ponieważ liczba członków SM Popowice przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie dzieli się na 5 części, z czego cztery dla członków, którym przysługuje prawo do lokalu wynikające z przepisów "Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" oraz jedna część dla członków oczekujących. Oto nieruchomości, należące do wydzielonych części Walnego Zgromadzenia:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),
(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jej kadencja trwa trzy lata. W skład Rady może wejść członek spółdzielni, posiadający tytuł prawny do lokalu, znajdującego się w wydzielonej części Walnego Zgromadzenia. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, należy uchwalanie planów gospodarczych spółdzielni oraz innych programów, a także nadzór i kontrola działalności spółdzielni. Wymieńmy spośród wielu uprawnień RN, także możliwość wyboru, zwieszenie i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców).

     Rada Nadzorcza obraduje zazwyczaj raz w miesiącu na posiedzeniu plenarnym, natomiast wg. planu obradują komisje Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej SM Popowice, działa Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna. Pracami Rady kieruje prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji.

     Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, w postaci miesięcznego ryczałtu: przewodniczący - 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium 90% , a pozostali członkowie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch lub trzech osób, wybranych przez Radę Nadzorczą: prezesa Zarządu, jego zastępcy lub członka Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza 
w drodze konkursu, a pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do spółdzielni, podpisywanie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, a także sporządzanie planu gospodarczego działalności spółdzielni.

     W swojej gestii Zarząd ma także prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych. Zarząd sporządza roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe, przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd zwołuje również wydzielone części Walnego Zgromadzenia.

     Do spółdzielczych organów należy także Rada Zespołu Nieruchomości. W myśl ustawy "Prawo spółdzielcze", organ ten nie jest obligatoryjny (obowiązkowy), nie jest więc w niej wymieniony. W art. 35 w § 1 tej ustawy, jako organy spółdzielni wymienione są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Natomiast w § 3 jest taki oto zapis: Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w §1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.

     Takim innym organem, w przypadku SM Popowice, jest Rada Zespołu Nieruchomości. Do jej zadań, zgodnie ze statutem, należy m.in. analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych zespołów nieruchomości, opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego, opiniowanie kierunków działalności społeczno–kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię. To także kontrola funkcjonowania zespołów nieruchomości. Członkowie Rady Zespołu Nieruchomości otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości: przewodniczący - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, członek prezydium - 35% , a członek Rady - 30% minimalnego wynagrodzenia.

     Biorąc pod uwagę pobierane diety, działanie Rady Nadzorczej kosztuje członków SM Popowice ok. 17 000 złotych miesięcznie. Natomiast działanie dwóch Rad Zespołów Nieruchomości, to wydatek miesięczny rzędu ponad 10 000 złotych.

     W tej publikacji zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje o organach, działających w SM Popowice. Te szczegółowe, o zakresach działania, kompetencjach i uprawnieniach, znaleźć można w statucie spółdzielni. 

tom

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Poprzyj te projekty

Poprzyj te projekty Wielkimi krokami zbliża się głosowanie na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Przeglądy pięcioletnie

Przeglądy pięcioletnie W SM Popowice trwają tzw. pięcioletnie przeglądy techniczne budynków spółdzielni. O nich informowały ogłoszenia na bramach wejściowych.

Gdzie parkować?

Gdzie parkować? Jednym z problemów mieszkańców Popowic jest parkowanie. Przybywa samochodów, a miejsca wciąż tyle samo.

Czas z tym skończyć!

Czas z tym skończyć! Zachowaniem  niestety często spotykanym na Popowicach, jest palenie tytoniu w oknie lub na balkonie.

Nie maluj po ścianach!

Nie maluj po ścianach! Jednym z utrapień mieszkańców Popowic jest malowanie graffiti na docieplonych ścianach.

Popo jest już w centrum!

Popo jest już w centrum! Sąsiedzkie miejsce spotkań, czyli Popo Centrum, wypracowane w ramach unijnego projektu na Popowicach, już jest ustawione. Budzi tym samym zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców osiedla.

Po co wymiana?

Po co wymiana? W SM Popowice prowadzona jest wymiana wodomierzy. Proces ten związany jest z posiadaną przez nie legalizacją.

Bezpiecznie na basenie

Bezpiecznie na basenie Nadchodzą już pierwsze prace na konkurs, którego tematem są bezpieczne wakacje na basenie. Można je jeszcze nadsyłać. Oto bliższe szczegóły.

Monument coraz bliżej

Monument coraz bliżej W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, został złożony projekt, który może stać się kolejną – po krasnalu Popowicjuszu – atrakcją Popowic.

Nie tylko bezsilność

Nie tylko bezsilność Mieszkańcy Popowic, mają czasem do czynienia z trudnymi sprawami, które uprzykrzają im życie, a ich rozwiązanie jest długotwałe. Na szczęście zdarza się pomyślny ich finał.

Wyborcza meta

Wyborcza meta Zakończyły się wybory do organów samorządowych SM Popowice - do Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości.

Czy to już koniec?

Czy to już koniec? Dobiegła końca sprawa zawieszenia byłej przewodniczącej organu samorządowego przez Radę Nadzorczą SM Popowice.

Wyborczy półmetek

Wyborczy półmetek Trwa Walne Zgromadzenie w SM Popowice. Ponieważ składa się ono z czterech wydzielonych części, pozostały jeszcze obrady III i IV części.

Rodzinna atmosfera

Rodzinna atmosfera Dużym powodzeniem cieszył się rodzinny piknik, zorganizowany 1 czerwca br. przez Stowarzyszenie „Moje Popo” na popowickiej polanie.      Była to trzecia część przedsięwzięcia PopoFoto. Poprzednie stanowił wieczór wspominkowy popowickich seniorów w Filii MBP nr 10 i spacer z przewodnikiem po Popowicach, połączony z wystawą historycznych fotografii Popowic na plaży Hot Spot. Na realizację PopoFoto, Stowarzyszenie Moje Popo wygrało w Mikrograntach kwotę 5 000 zł. Pozwoliło to na sfinansowanie całości przedsięwzięcia.      Piknik połączony był z grą terenową i z wystawą zdjęć Popowic. Były także warsztaty malowania płóciennych toreb, malowanie na szkle, a także słodkie wypieki. Było puszczanie baniek mydlanych i malowanie buzi. Całe rodziny brały udział w grze terenowej, rywalizacja była zacięta, ale bardzo honorowa.      PopoFoto było kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Moje Popo, które z powodzeniem integruje mieszkańców i przekonuje ich, że można. Zapał i entuzjazm daje - jak widać - znakomite rezultaty. tom  

W świecie dzieci

W świecie dzieci "Wybierz dobrą drogę". Piękne, mądre widowisko w znakomitym wykonaniu. Tak najkrócej można określić finał projektu holistycznego „Droga”. Można je było obejrzeć 30 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 na Popowicach.

Jak w lustrze

Jak w lustrze Najnowsza premiera w Teatrze Polskim, przywraca wiarę w możliwość przywrócenia tej scenie jej dawnej świetności.

Historyczny spacer

  Historyczny spacer Grupa MojePopo wygrała Mikrogrant na realizację osiedlowej inicjatywy PopoFoto. Ta inicjatywa będzie integrować mieszkańców Popowic i przybliżać im historię naszego osiedla.

W trosce o finanse

W trosce o finanse W trosce o właściwe wykorzystanie środków, przeznaczonych na docieplenia, mieszkańcy Popowic zgłaszają swoje uwagi.

Moc PopKurzacza

Moc PopKurzacza Coraz większy zasięg ma popowicka inicjatywa, zwana PopKurzaczem. Tym razem Moje Popo zaprosiło do udziału w niej, także inicjatywy ze Szczepina, Gądowa i Kozanowa.

Gdzie jest to drzewko?

Gdzie jest to drzewko? Podczas dociepleń budynków SM Popowice, uległa destrukcji część zieleni, również ta posadzona w trakcie akcji organizowanych przez mieszkańców.

Życzenia wielkanocne 2019

Życzenia wielkanocne 2019 Wszystkim naszym czytelnikom w te Święta Wielkanocne życzymy spokoju, radości i wiary w dobro, czynione innym ludziom.Niech upłyną one Państwu w ciepłej, serdecznej atmosferze, pełnej dobrych rozmów i spotkań przy świątecznym stole. Readakcja popowicewroclaw.pl

Wielkanocny kiermasz

Wielkanocny kiermasz Na Targowisku Niedźwiedzia na Popowicach mieszkańcy spotkali się na świątecznym, wielkanocnym kiermaszu.

Zapłacą wszyscy

Zapłacą wszyscy W kolejnym budynku SM Popowice, zgodnie z nakazem Straży Pożarnej musi być wykonana wodna instalacja przeciwpożarowa.

Czas zamknięty w kapsule

Czas zamknięty w kapsule Na terenie Portu Popowice, inwestycji Vantage Development i Rank Progress na Popowicach, wmurowano akt erekcyjny i umieszczono kapsułę czasu.

Kichot czyli o odmienności

Kichot czyli o odmienności Wrocławski Teatr Lalek wciąż wraca do swych źródeł. Oprócz typowo aktorskich, pokazuje spektakle w tradycyjnej technice lalkowej. Taki jest właśnie „Kichot”- najnowsza premiera tego teatru.

Przedszkolacy tańczą

Przedszkolacy tańczą Pokazem wysokich umiejętności przedszkolaków, była XII Taneczna Gala Przedszkolaka. Maluchom sekundowali i oklaskiwali ich rodzice, którzy licznie przybyli na to wydarzenie.

Otwarta szkoła

Otwarta szkoła Zapoznaniu się ze szkołą, swoim przyszłym miejscem nauki, służył dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego na Popowicach.

Monument stanie na polanie

Monument stanie na polanie Przez Popowice przebiega południk. Projekt ustawienia monumentu, upamiętniającego ten fakt, został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 przez mieszkańca Popowic.

Sprzątaj po pupilu

Sprzątaj po pupilu Mieszkańcy Popowic sygnalizują nam coraz częstsze przypadki osób, które nie sprzątają po swoim pupilu, wyprowadzanym na spacer. Zanieczyszczane są chodniki, trawniki czy place zabaw.

Potrzebny remont

Potrzebny remont Budynki Przedszkola nr 104 Na Misiowej Polanie na Popowicach - zdaniem mieszkańców tego osiedla - nadają się do remontu. Potwierdzają to ekspertyzy techniczne. Ostatni remont przeprowadzono w latach 1995-1996.

PopoKurzacz znów posprząta

PopoKurzacz znów posprząta Zbliża się wielkimi krokami czwarta już edycja PopKurzacza. Tym razem będzie ona miała większy zasięg. Połączone będą siły z sąsiadami ze Szczepina i Gądowa.

O estetyczny wygląd

O estetyczny wygląd Mieszkańcom Popowic leży na sercu estetyczny wygląd tego osiedla. Kierują oni do SM Popowice swoje uwagi i sugestie, dotyczące także otoczenia, w którym mieszkają.

Sporadyczne zainteresowanie

  Sporadyczne zainteresowanie Uporanie się z problemem wolnożyjących kotów, nie odbędzie się bez wspólnej inicjatywy zainteresowanych mieszkańców.

Bezpieczny port

Bezpieczny port Mieszkańcy Popowic z uwagą przyglądają się nowej inwestycji mieszkaniowej na tym osiedlu. Wyrażają też swoje obawy związane z powodziami jakie nawiedziły Popowice.

Nie wystawiać!

Nie wystawiać! Mieszkańcy Popowic będą sami wywozić tzw. gabaryty, ustawiane dotąd przy osłonach śmietnikowych, chyba że zaczekają na kontenery Ekosystemu. Dotąd robiła to SM Popowice.

Dwie choinki radości

Dwie choinki radości Mieszkańcy Popowic, zarówno ci najmłodsi jak i dorośli ubierali choinki, które w świąteczny czas zdobiły osiedle. Były one przykładem międzypokoleniowej współpracy.

Plan wizyty duszpasterskiej 2019

Plan wizyty duszpasterskiej 2019

Życzenia 2018

Naszym Czytelnikom i sympatykom życzymy Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i rodzinnym ciepłem. W Nowym 2018 roku życzymy Wam realizacji swoich życiowych planów, spełnienia dużych i małych marzeń. Sobie życzymy, abyśmy mieli zawsze takich wiernych Czytelników. Dedykujemy Wszystkim wiersz mieszkanki Popowic, której serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam go na ten świąteczny czas. Redakcja portalu popowicewroclaw.pl Wigilia Z nieba przyszła ta nowina,Panna w szopie rodzi syna!Lśniąca gwiazda pokazuje,gdzie się cud ten dokonuje.Aniołowie nucą chóry,chwałę głoszą ponad chmury,roztaczają czar i mocw tę magiczną, cichą noc.My kolędy Mu śpiewamy,na organach pieśni gramyi opłatkiem się dzielimy,aby uczcić czas nowiny.I życzeniom nie ma końca,dużo zdrowia, więcej słońca,chwil niezwykłych, jak te święta,w których magia jest zaklęta.A do tego każdy marzy,aby Nowy Rok się darzył,sypnął groszem, dał wygodyi pozwolił wciąż być młodym… Zofia Bicz

Efektowny koniec silosów

Efektowny koniec silosów Dzisiaj o godzinie jedenastej na Popowicach runęły prawie czterdziestometrowe, żelbetowe silosy. Stanie tam osiedle mieszkaniowe Port Popowice.

Mikołaj przychodzi dwa razy

Mikołaj przychodzi dwa razy Zabawy mikołajowe w SM Popowice, zorganizowane przez organy samorządowe spółdzielni, najbardziej ucieszyły ich uczestników, czyli dzieci.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu